فیدیبو نماینده قانونی نشر طراح و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب رفع عیوب قالبهای و ابزارها در طراحی، تولید و عملیات حرارتی

کتاب رفع عیوب قالبهای و ابزارها در طراحی، تولید و عملیات حرارتی
نسخه PDF

نسخه الکترونیک کتاب رفع عیوب قالبهای و ابزارها در طراحی، تولید و عملیات حرارتی به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۴,۸۰۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب رفع عیوب قالبهای و ابزارها در طراحی، تولید و عملیات حرارتی

قالبها، اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ و ﻓﯿﮑﺴﭽﺮﻫﺎ ﺟﺰو ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻬﻢ در ﻫﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ، ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻗﻄﻌﺎت را ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎت از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺗﺎ ﻫﻤﻪ اﻟﺰاﻣﺎت ﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮآورده ﺷﻮد. ﻋﻠﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﻮﻗﻔﺎت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺣﺎدث ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب در ﯾﮏ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی را ﻣﯽ ﺗﻮان در وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺎﺧﺘﺎری اﺑﺰارﻫﺎ و ﻗﺎﻟﺒﻬﺎ، اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎدرﺳﺖ از آﻧﻬﺎ و روﺷﻬﺎی ﻏﻠﻂ در ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری آﻧﻬﺎ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﮐﺮد. این ﮐﺘﺎب ﯾﮏ ﻣﺮﺟﻊ ﺧﻮب، ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻮﻻدﻫﺎ در ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺎﻟﺒﻬﺎ، اﺑﺰارﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ادوات ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺳﺮوﮐﺎر دارد، ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪی درﺑﺎره اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮاد، ﻓﺮآوری و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی آﻧﻬﺎ، ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻤﻮدارﻫﺎ و ﺟﺪوﻟﻬﺎی ﻻزم ﮔﺮدآوری ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻣﻄﺎﻟﺐ اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ درﺑﺎره ﻣﺘﺎﻟﻮرژی، ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﺮارﺗﯽ، ﺑﺮاده ﺑﺮداری (ﻣﺎﺷﯿﻨﮑﺎری) ﺑﺮاده ﺑﺮداری ﺑﺎ ﺗﺨﻠﯿﻪ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ، ﭘﻮﺷﺸﻬﺎی ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ، ﺳﺎﯾﺶ و دﯾﮕﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﻮﻻدهای ابزاری و قالب منجر می‌شود، میﺑﺎﺷﺪ.

ادامه...
  • ناشر نشر طراح
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 33 مگابایت
  • تعداد صفحات ۲۰۸ صفحه
  • شابک

نظرات کاربران درباره کتاب رفع عیوب قالبهای و ابزارها در طراحی، تولید و عملیات حرارتی