دسته‌ بندی
Loading

چند لحظه ...
با کد تخفیف hifidibo این کتاب را در اولین خریدتان با «۵۰٪ تخفیف» بخرید!
کتاب رفع عیوب قالبهای و ابزارها در طراحی، تولید و عملیات حرارتی

کتاب رفع عیوب قالبهای و ابزارها در طراحی، تولید و عملیات حرارتی
نسخه PDF

نسخه الکترونیک کتاب رفع عیوب قالبهای و ابزارها در طراحی، تولید و عملیات حرارتی به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق اپلیکیشن رایگان فیدیبو در دسترس است. همین حالا دانلود کنید!

درباره کتاب رفع عیوب قالبهای و ابزارها در طراحی، تولید و عملیات حرارتی

قالبها، اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ و ﻓﯿﮑﺴﭽﺮﻫﺎ ﺟﺰو ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻬﻢ در ﻫﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ، ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻗﻄﻌﺎت را ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎت از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺗﺎ ﻫﻤﻪ اﻟﺰاﻣﺎت ﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮآورده ﺷﻮد. ﻋﻠﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﻮﻗﻔﺎت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺣﺎدث ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب در ﯾﮏ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی را ﻣﯽ ﺗﻮان در وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺎﺧﺘﺎری اﺑﺰارﻫﺎ و ﻗﺎﻟﺒﻬﺎ، اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎدرﺳﺖ از آﻧﻬﺎ و روﺷﻬﺎی ﻏﻠﻂ در ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری آﻧﻬﺎ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﮐﺮد. این ﮐﺘﺎب ﯾﮏ ﻣﺮﺟﻊ ﺧﻮب، ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻮﻻدﻫﺎ در ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺎﻟﺒﻬﺎ، اﺑﺰارﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ادوات ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺳﺮوﮐﺎر دارد، ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪی درﺑﺎره اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮاد، ﻓﺮآوری و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی آﻧﻬﺎ، ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻤﻮدارﻫﺎ و ﺟﺪوﻟﻬﺎی ﻻزم ﮔﺮدآوری ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻣﻄﺎﻟﺐ اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ درﺑﺎره ﻣﺘﺎﻟﻮرژی، ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﺮارﺗﯽ، ﺑﺮاده ﺑﺮداری (ﻣﺎﺷﯿﻨﮑﺎری) ﺑﺮاده ﺑﺮداری ﺑﺎ ﺗﺨﻠﯿﻪ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ، ﭘﻮﺷﺸﻬﺎی ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ، ﺳﺎﯾﺶ و دﯾﮕﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﻮﻻدهای ابزاری و قالب منجر می‌شود، میﺑﺎﺷﺪ.

ادامه...

مشخصات کتاب رفع عیوب قالبهای و ابزارها در طراحی، تولید و عملیات حرارتی

  • ناشر نشر طراح
  • قیمت نسخه چاپی قیمت نسخه چاپی ۱۲,۰۰۰ تومان
  • تاریخ نشر ۱۳۸۶/۰۱/۱۵
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 33 مگابایت
  • تعداد صفحات ۲۰۸ صفحه
  • شابک

نظرات کاربران درباره کتاب رفع عیوب قالبهای و ابزارها در طراحی، تولید و عملیات حرارتی