فیدیبو نماینده قانونی انتشارات واله و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب ریاضی کتاب کار

کتاب ریاضی کتاب کار
نسخه PDF، آدم برفی - دوم دبستان

نسخه الکترونیک کتاب ریاضی کتاب کار به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

درباره کتاب ریاضی کتاب کار

آﻣﻮزش در دوره‌ی اﺑﺘﺪایی به وﻳﮋه آﻣﻮزش رﻳﺎضی از ﺟﺎﻳﮕﺎه ویژه‌ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. آن‌ ﭼﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﻄﻊ را از دﻳﮕﺮ دوره ﻳﺎ دوره‌ﻫﺎی ﺗﺤﺼیلی ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ میﺳﺎزد، اﻧﺘﺨﺎب روش و ﻣﺘﺪﻫﺎی آﻣﻮزشی، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳﺎدﮔﻴﺮی اﺳﺖ ﻛﻪ میﺗﻮان ﺿﻤﻦ اﻳﺠﺎد ﻋﻼﻗﻪ و اﻧﮕﻴﺰه در ﻓﺮاﮔﻴﺮان، آﻣﻮزش ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ را ﺑﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺸﻴﺪن از آﺳﺎن ﺗﺮﻳﻦ راه، ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮده وﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎﻳﺪارﺷﺪن آن دﺳﺘﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ در ذﻫﻦ ﮔﺸﺘﻪ، ﺑﻪ ﻃﻮری ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻳﻦ، ﺗﻜﺮار و آﺷﻨﺎیی ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔون ریاضی، ﻛﻤک ﺷﺎﻳﺎنی ﺑﻪ ﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎرت در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ رﻳﺎضی در زﻧﺪگی میﻛﻨﺪ.

ادامه...
  • ناشر انتشارات واله
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 29.75 مگابایت
  • تعداد صفحات ۱۲۰ صفحه
  • شابک

نظرات کاربران درباره کتاب ریاضی کتاب کار