فیدیبو نماینده قانونی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب فرهنگ تشریحی فیزیک

کتاب فرهنگ تشریحی فیزیک
نسخه PDF

نسخه الکترونیک کتاب فرهنگ تشریحی فیزیک به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

درباره کتاب فرهنگ تشریحی فیزیک

اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺖﻫﺎی ﺗﺸﺮﻳحی ﻻﺗﻴﻦ و ﻧﻴﺰ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻳﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﻄﺎﻟبی ﺑﻪ آن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰودن ﻛﻠﻤﺎت ﺟﺪﻳﺪی ﻛﻪ درﺳﺎلﻫﺎی اﺧﻴﺮ وارد ﻋﻠﻢ ﻓﻴﺰﻳک ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ساده و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. در اﻧﺘﻬﺎی ﻛﺘﺎب ﻣﻌﺎدل ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﻴسی ﻛﻠﻤﺎت، اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺰاﻳﺎی اﻧﮕﻠﻴسی - ﻓﺎرسی از ﻓﺎرسی اﻧﮕﻠﻴسی ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ. در کل 1771 کلمه ﻛﻠﻴﺪی ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪه ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻣﺘﻦ ﺗﺸﺮﻳحی، ﻣﻔﻬﻮم ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﻓﻴﺰﻳکی دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.. اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﺮای ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻘﻄﻊ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻓﻴﺰیک، ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﺣﺘﻲ ﻛﺴﺎﻧﻴﻜﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴلی ﺑﺎ ﻛﻠﻤﺎت ﻓﻴﺰﻳک ﺳﺮ و ﻛﺎر دارﻧﺪ میﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﮔﺮدد.

ادامه...

نظرات کاربران درباره کتاب فرهنگ تشریحی فیزیک