دسته‌ بندی
Loading

چند لحظه ...
کتاب سیستم‌ها و کنترل‌کننده‌های مرتبه کسری

کتاب سیستم‌ها و کنترل‌کننده‌های مرتبه کسری
نسخه PDF

نسخه الکترونیک کتاب سیستم‌ها و کنترل‌کننده‌های مرتبه کسری به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق اپلیکیشن رایگان فیدیبو در دسترس است. همین حالا دانلود کنید

با کد تخفیف salam این کتاب را در اولین خریدتان با «۹۰٪ تخفیف» بخرید!

درباره کتاب سیستم‌ها و کنترل‌کننده‌های مرتبه کسری

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ازﻫﺮ اﺑﺰار در ﻣﻬﻨﺪسی ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺷﻨﺎﺧﺖ کامل آن اﺑﺰار و آﮔﺎهی از ﺗﻮاﻧﺎیی ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻧﻘﺺﻫﺎی احتمالی آن اﺳﺖ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺪم آﺷﻨﺎیی ﻋﻤﻴﻖ و ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎ یک ﻣﺒﺤﺚ رﻳﺎﺿﻴﺎتی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎن ﻛﺴﺮی میﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎﺻﺤﻴﺢ از اﻳﻦ اﺑﺰار و ﻳﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی آن در ﺟﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﺮدد. ﻳﻜﻲ از راه ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎرﻫﺎ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﭼﻨﻴﻦ رﺧﺪادﻫﺎیی میﺗﻮاﻧﺪ آﻣﻮزش اﺻﻮﻟﻲ و ﻛﺎرﺑﺮدی ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺣﺴﺎﺑﺎن ﻛﺴﺮی ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻓﺮاد و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر درﺳﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮلﻫﺎ و ﻛﻨﻨﺪهﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻛﺴﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴلی مهندسی ﻛﻨﺘﺮل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد و ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در سال ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 92-93 ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮازی در دانشگاهای ﺻﻨﻌتی ﺷﺮﻳﻒ و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﻴﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻃﻮسی ﺗﺪرﻳﺲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﺤﺘﻮای ﻛﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮارد ﺗﺪرﻳﺲ ﺷﺪه در درس ﻣﺬﻛﻮر اﺳﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪه است. در اﻳﻦ ﻛﺘﺎبﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ در اﺑﺘﺪا ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺣﺴﺎﺑﺎن ﻛﺴﺮی، ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ پیچیدگی‌های ذاتی این ﻣﺒﺤﺚ، با زبانی ساده آموزش داده ﺷﻮﻧﺪ.

ادامه...

مشخصات کتاب سیستم‌ها و کنترل‌کننده‌های مرتبه کسری

نظرات کاربران درباره کتاب سیستم‌ها و کنترل‌کننده‌های مرتبه کسری

کتابی بسیار خوب برای افرادی که با مفاهیم مشتقات کسری در معادلات دیفرانسیل آشنایی ندارند.
در ۲ سال پیش توسط shi...n65 ( | )
برای پروژه های کارشناسی رشته برق گرایش کنترل بسیار مفید است و البته یادگیری آن برای دانشجویان این رشته ضروری است
در ۲ سال پیش توسط ali boroomand ( | )