فیدیبو نماینده قانونی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب سیگنال‌های و سیستم‌ها: شامل ۵۷۱  مسئله حل شده (نسخه PDF)

کتاب سیگنال‌های و سیستم‌ها: شامل ۵۷۱ مسئله حل شده (نسخه PDF)
نسخه PDF، شامل ۵۷۱ مسئله حل شده

نسخه الکترونیک کتاب سیگنال‌های و سیستم‌ها: شامل ۵۷۱ مسئله حل شده (نسخه PDF) به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

درباره کتاب سیگنال‌های و سیستم‌ها: شامل ۵۷۱ مسئله حل شده (نسخه PDF)

ﻣﻔﻬﻮم و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎ و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﺗﻤﺎم دورهﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق و ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻋﻠﻮم ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و ﭘﺎﯾﻪای ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎﺋﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺨﺎﺑﺮات، ﭘﺮدازش ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎ، و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺳﻌﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮑﻤﻞ ﺗﻤﺎم ﮐﺘﺐ درﺳﯽ ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎ و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ و ﯾﺎ ﺧﻮدآﻣﻮز ﺑﺎﺷﺪ. ﺿﻤﻨﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺘﺎبدرﺳﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﻫﺮ ﻓﺼﻞ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﻞﺷﺪه ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻞ ﺷﺪه ﺑﺨﺶ ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺗﺸﮑﯿﻞ می‌ﺪﻫﻨﺪ.

ادامه...

نظرات کاربران درباره کتاب سیگنال‌های و سیستم‌ها: شامل ۵۷۱ مسئله حل شده (نسخه PDF)