فیدیبو نماینده قانونی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب اصول طراحی پی

کتاب اصول طراحی پی
نسخه PDF

نسخه الکترونیک کتاب اصول طراحی پی به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

درباره کتاب اصول طراحی پی

ﻓﺼﻞ اول اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر روش ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎ ﻳﻲ رﻓﺘﺎر ﺧﺎک و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی آن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص (اﻋﻢ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهی و ﺻﺤﺮایی) را ﺑﻴﺎن میﻧﻤﺎﻳﺪ. فصل دوم اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ پیﻫﺎ را ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ و اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻴﺴﺘﻢ پی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪ میﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻓﺼل ﺳﻮم، ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎرﺑﺮی پیﻫﺎی ﺳﻄحی، ﻧﺸﺴﺖ و ﻃﺮاحی ﺳﺎزه‌ای آنﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺮرسی ﺟﺎﻣﻊ و دﻗﻴﻖ ﻗﺮار می‌دﻫﺪ.در ﻓﺼﻞ ﺸشم ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ ﻣﺒﺎنی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺸﺎرﻫﺎ پی ﺟﺎﻧبی ﺧﺎک در دو ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺎﺗﻴکی و دﻳﻨﺎﻣﻴکی، روش ﻃﺮاحی دﻳﻮارﻫﺎی ﺣﺎﺋﻞ ﺗﺸﺮﻳﺢ میﮔﺮدد. در ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ اﺻﻮل ﻃﺮاﺣﻲ پیﻫﺎیﻋﻤﻴﻖ(ﺷﻤﻊﻫﺎ) از نقطﻪ نظر باربری، ﻧﺸﺴﺖ و ﻋﻤﻠﻜﺮد آنﻫﺎ در ﮔﺮوه ﺷﻤﻊ اراﺋﻪ میﮔﺮدد.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺣﺎوی ﭼﻬﺎر ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺑﻌضیﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی اﺟﺮا ﻳﻲ اﻧﻮاع پیﻫﺎ در ﭘﻴﻮﺳﺖ اﻟﻒ اﺳﺖ.از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﺎرز ﻛﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ میﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﺮح و ﺣﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺜﺎل ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺎ ذﻛﺮ ﺟﺰﺋﻴﺎت، ﺟﻬﺖ درک ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺒانی ﻃﺮاحی و ﻃﺮح ﻣﺴﺎﺋﻞ در اﻧﺘﻬﺎی ﻫﺮ ﻓﺼﻞ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.

ادامه...

نظرات کاربران درباره کتاب اصول طراحی پی