دسته‌ بندی
Loading

چند لحظه ...
با کد تخفیف hifidibo این کتاب را در اولین خریدتان با «۳۰٪ تخفیف» بخرید!
کتاب مدارهای الکتریکی فیدی‌پلاس

کتاب مدارهای الکتریکی
نسخه PDF

نسخه الکترونیک کتاب مدارهای الکتریکی به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق اپلیکیشن رایگان فیدیبو در دسترس است. همین حالا دانلود کنید!

درباره کتاب مدارهای الکتریکی

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻌﻨﻮان ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﯾﺎ اوﻟﯿﻦ درس در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺪار ﯾﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﮑﻤﻞ دروس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق، و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻓﻨﺎوری و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﺎ ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﺎﯾﻪ، ﻗﻀﺎﯾﺎ و روش ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دراﮐﺜﺮدروس ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻫﻔﺪه ﻓﺼﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه و ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻧﻈﺮی وﻣﻄﻠﻌﺎﺗﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد. ﻓﺼﻮل ﺑﺎ ﺗﻌﺎرﯾﻒ، اﺻﻮل و ﻗﻀﺎﯾﺎی ﻣﻬﻢ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺜﺎلﻫﺎی روﺷﻨﮕﺮ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻞ ﺷﺪه و ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ، از ﺳﺎده ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻞ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ روی ﻧﮑﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﺗﮑﯿﻪ دارد، ﺗﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را ﺟﻬﺖ اﻋﻤﺎل ﺑﻬﺘﺮ اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ آﻣﺎده و ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻣﺘﻌﺪد و ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را میﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ راﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺮده و در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻫﺮ ﺷﻮﻧﺪ. ﺿﻤﻨﺎً ﺟﻮاب ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺗﺪارک دﯾﺪ هﺷﺪه اﺳﺖ.

ادامه...

مشخصات کتاب مدارهای الکتریکی

نظرات کاربران درباره کتاب مدارهای الکتریکی

عالی
در ۳ سال پیش توسط Toh...996 ( | )
بهترین کتاب
در ۲ سال پیش توسط mah...a36 ( | )
عالی
در ۲ سال پیش توسط سینا جعفری ( | )
خیلی عالی و روان
در ۲ سال پیش توسط hos...460 ( | )
عالیه
در ۳ سال پیش توسط مجید عیوض‌خانی ( | )