فیدیبو نماینده قانونی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب مدارهای الکتریکی

کتاب مدارهای الکتریکی
نسخه PDF

نسخه الکترونیک کتاب مدارهای الکتریکی به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

درباره کتاب مدارهای الکتریکی

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻌﻨﻮان ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﯾﺎ اوﻟﯿﻦ درس در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺪار ﯾﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﮑﻤﻞ دروس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق، و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻓﻨﺎوری و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﺎ ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﺎﯾﻪ، ﻗﻀﺎﯾﺎ و روش ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دراﮐﺜﺮدروس ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻫﻔﺪه ﻓﺼﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه و ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻧﻈﺮی وﻣﻄﻠﻌﺎﺗﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد. ﻓﺼﻮل ﺑﺎ ﺗﻌﺎرﯾﻒ، اﺻﻮل و ﻗﻀﺎﯾﺎی ﻣﻬﻢ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺜﺎلﻫﺎی روﺷﻨﮕﺮ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻞ ﺷﺪه و ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ، از ﺳﺎده ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻞ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ روی ﻧﮑﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﺗﮑﯿﻪ دارد، ﺗﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را ﺟﻬﺖ اﻋﻤﺎل ﺑﻬﺘﺮ اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ آﻣﺎده و ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻣﺘﻌﺪد و ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را میﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ راﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺮده و در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻫﺮ ﺷﻮﻧﺪ. ﺿﻤﻨﺎً ﺟﻮاب ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺗﺪارک دﯾﺪ هﺷﺪه اﺳﺖ.

ادامه...
  • ناشر دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 19.72 مگابایت
  • تعداد صفحات ۶۱۴ صفحه
  • شابک

نظرات کاربران درباره کتاب مدارهای الکتریکی