فیدیبو نماینده قانونی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب داده‌کاوی و کشف دانش گام به گام با نرم‌افراز Clementine

کتاب داده‌کاوی و کشف دانش گام به گام با نرم‌افراز Clementine
نسخه PDF

نسخه الکترونیک کتاب داده‌کاوی و کشف دانش گام به گام با نرم‌افراز Clementine به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

درباره کتاب داده‌کاوی و کشف دانش گام به گام با نرم‌افراز Clementine

ﻧﺮم اﻓﺰار clementine ﯾﮑﯽ از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو در ﻋﻠﻢ داده ﮐﺎوی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻧﺮم clementine ﻧﺮم اﻓﺰار اﻓﺰار دارای وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺜﺒﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان را ﺟﺬب ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎ ﻃﺮاﺣﯽ واﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و ﻣﺪﻟﻬﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ آن ﺑﺴﺎزﻧﺪ. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﻟﺴﺎزی در اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ. ﻧﺮم اﻓﺰاریclementine ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی در ﺣﻮزه داده ﮐﺎوی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ادامه...

نظرات کاربران درباره کتاب داده‌کاوی و کشف دانش گام به گام با نرم‌افراز Clementine