هنر خوب زندگی کردن
Loading

چند لحظه ...
کتاب تاریخ معماری

کتاب تاریخ معماری
نسخه PDF، قسمت دوم – معماری

نسخه الکترونیک کتاب تاریخ معماری به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق اپلیکیشن رایگان فیدیبو در دسترس است. همین حالا دانلود کنید

با کد تخفیف hifidibo این کتاب را در اولین خریدتان با ۵۰٪ تخفیف یعنی ۱۳,۲۷۵ تومان ارزان‌تر بخرید!

درباره کتاب تاریخ معماری

این درس که شامل شرکت در کلاس‌های نظری ونیز تمرین‌های عملی است با یک هدف خاص دنبال می‌شود که به طور خلاصه آن را می‌توان به شرح زیر بیان کرد: هدف: آشنایی با آثار جاودانه معماری جهان به قصد کشف حاکم بر اصول خلق فضا در آن‌ها، در جهت به‌دست آوردن ابزار مناسب برای فعالیت در زمینه معماری. الفبای معماری: عناصر تشکیل دهنده فرم و فضا ابزار حساس معماری هستند که در مقابل (عملکردگرایی) محض، شناخت آن‌ها هدف ما است، چرا که سودمندی و عملکرد گرایی تابع زمان و مکان و زودگذر است ولی آنچه خارج از زمان و مکان به فرم و فضا مفهوم می‌بخشد،راز جاودانگی یک اثر و جهانی بودن آن را در خود دارد. بنابراین برای رسیدن به هدفی که ذکر شد به روش زیرعمل می‌کنیم: روش ارائه درس: روش اراﺋﻪ درس ﯾﮏ روش دو ﻣﺮﺣﻠﻪاﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول آن ﺣﺎﺋﺰ ﺗﻮﺟﻪ و اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﭘﺎ را ﻓﺮاﺗﺮازﺣﯿﻄﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﻢ و ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﯾﮏ اﺛﺮ- ﻣﻌﻤﺎری (ﻓﺮم، ﻓﻀﺎ و ﺳﺎزه)ﺧﺎرج از ﻗﯿﻮد زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ. در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻌﯽ در ﮐﺸﻒ اﺻﻮل ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺟﺎوداﻧﻪ ﻣﻌﻤﺎری دارﯾﻢ. - ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن را دﺧﺎﻟﺖ داده و ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ آﺛﺎر ﻣﻌﻤﺎری ﻫﺮ دوره ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮات زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ و در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ اﺻﻮل ﺗﺎﺑﻊ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن در ﻣﻌﻤﺎری ﻧﺎﺋﻞ آﯾﯿﻢ و ﺑﺎ روﻧﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺳﺒﮏﻫﺎ و ﻣﮑﺎﺗﺐ آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ. در ﻓﺼﻞ اول ﺳﯿﻼﺑﺲ درس ﻃﻮری ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺳﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻌﻤﻮل در ﮐﺘﺎ بﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎرﯾﺴﺖ، اﻣﺎ ﺑﺎز ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول روی ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﺛﺎر ﻣﻌﻤﺎری ﻓﺎرغ از زﻣﺎن و ﻣﮑﺎﻧﺸﺎن دارﯾﻢ، در ﻫﺮ ﻓﺼﻠﯽ ﻧﺨﺴﺖ ﯾﮏ اﺛﺮ را ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ وارد دوره ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن ﺷﻮﯾﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ دوره ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن اﺛﺮ و ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻫﺮ دوره و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن وﯾﮋﮔ ﯽﻫﺎ در ﻫﻨﺮ ﻣﻌﻤﺎری آن دوره ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.

ادامه...

مشخصات کتاب تاریخ معماری

نظرات کاربران درباره کتاب تاریخ معماری