0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
چکیده مقالات همایش ملی تاریخ، فرهنگ و تمدن خلیج فارس

معرفی، خرید و دانلود کتاب چکیده مقالات همایش ملی تاریخ، فرهنگ و تمدن خلیج فارس

بسترهای تاریخی مناسبات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خلیج فارس

درباره چکیده مقالات همایش ملی تاریخ، فرهنگ و تمدن خلیج فارس
بـر کسـی پوشـیده نیسـت کـه خلیج فـارس بخـش جدایـی ناپذیـر هویـت هـر ایرانـی اسـت. همانطـور کـه جـای جـای ایـران زمیـن چنیـن اسـت. این مهـم صرفا جنبه احساسـی نـدارد بلکـه پیامـد قرن هـا تلاش و تکاپـوی آن هـا در ایـن پهنـه آبـی در اشـکال گوناگـون و مسـتند بـه منابـع مختلـف و متنـوع اسـت. بـر ایـن مبنـا گـروه تاریـخ دانشـگاه خلیج فارس بر اسـاس ســند چشــم انداز دانشــگاه و بــه حســب وظیفــه ملــی و علمــی خــود، ایــده برگــزاری یــک همایـش در حـوزه مطالعـات تـاریــخ خلیج فـارس را از اردیبهشـت ماه سـال ۱۴۰۰ در دسـتور کار خـود قـرار داد. بدیــن ترتیــب بالــغ بــر ۱۵۰ عنــوان چکیــده مقالــه بــه زبــان فارســی، عربــی و انگلیســی از محققــان داخلــی و محققــان کشــورهایی چــون ایتالیــا، عــراق، عمــان، کویــت، الجزایــر، نیجریـه، سـومالی و سـودان دریافـت شـد. ماحصـل کار پـس از ارزیابـی آثـار، آن چیزی اسـت کـه در ایـن مجموعـه آمـده اسـت.
دسته‌ها:

شناسنامه

فرمت محتوا
pdf
حجم
1.۷۷ مگابایت
تعداد صفحات
152 صفحه
زمان تقریبی مطالعه
۰۵:۰۴:۰۰
نویسنده حبیب اله سعیدی نیا
نویسنده دومحسن الهیاری
ناشردانشگاه خلیج فارس
زبان
فارسی
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۶/۲۲
قیمت ارزی
5 دلار
مطالعه و دانلود فایل
فقط در فیدیبو
pdf
۱.۷۷ مگابایت
۱۵۲ صفحه

نقد و امتیاز من

بقیه را از نظرت باخبر کن:
0
(بدون نظر)
30,000
تومان
%30
تخفیف با کد «HIFIDIBO» در اولین خریدتان از فیدیبو

گذاشتن این عنوان در...

قفسه‌های من
نشان‌شده‌ها
مطالعه‌شده‌ها
چکیده مقالات همایش ملی تاریخ، فرهنگ و تمدن خلیج فارس
چکیده مقالات همایش ملی تاریخ، فرهنگ و تمدن خلیج فارس
بسترهای تاریخی مناسبات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خلیج فارس
دانشگاه خلیج فارس
0
(بدون نظر)
30,000
تومان