دسته‌ بندی
Loading

چند لحظه ...
با کد تخفیف hifidibo این کتاب را در اولین خریدتان با «۶۰٪ تخفیف» بخرید!
شکستن مرزها

شکستن مرزها
دانش سیاره ما

نسخه الکترونیک شکستن مرزها به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق اپلیکیشن رایگان فیدیبو در دسترس است. همین حالا دانلود کنید!

درباره شکستن مرزها

خـوب، فقـط تصـور کنیـد کـه امـروزه چـه تعـداد سیاسـتمدار برجسـته، روزنامـه، تلویزیـون، چهـره سرشــناس، ســلبریتی و افــراد تأثیرگــذار در جهــان وجــود دارنــد. تصــور کنیــد اگــر تعــداد کمــی از آنهــا شــروع بــه تبلیــغ و معرفــی بحــران آب و هوایــی) اقلیمــی (ماننــد بحــران کنونــی کننــد، چـه خواهـد شـد. تصـور کنیـد ایـن اطلاعـات تـا بـه کجـا پخـش خواهـد گردیـد. تصـور کنیـد میلیونهـا نفـر از مـردم عـادی مثـل مـن و شـما واقعـا از آنچـه در مقابـل مـا قـراردارد آگاه شــوند. ســپس همه چیــز یــک شــبه تغییــر میکنــد. مــا هنــوز هــم میتوانیــم ایــن کار را انجـام دهیـم، امـا بـه شـرطی کـه حقیقـت را بیـان کنیـم. مــردم غالبــا از مــن میپرســند آیــا می تــوان کاری انجــام داد کــه واقعــا در ایــن بحــران تفاوتــی ایجـاد کنـد و اگـر چنیـن اسـت، آن کار چیسـت؟ پاسـخ مـن همیشـه ایـن اسـت: تـا آنجـا کـه ممکـن اسـت خودتـان را آگاه نـگاه داریـد و آمـوزش دهیـد و سـپس ایـن آگاهـی را بـه دیگـران نیــز انتقــال دهیــد؛ زیــرا هنگامی کــه معنــای کامــل و پیامدهــای واقعــی وضعیــت کنونی مــان را درک کردیـد، آنـگاه خواهیـد دانسـت کـه بایـد چـه کار کنیـد. امیـد مـا بـه حقایـق و اطلاعاتـی اسـت کـه بهتریـن دانـش موجـود را تشـکیل میدهنـد و ایـن دانـش میتوانـد به سـرعت و به انـدازه کافـی گسـترش یابـد. آنجاسـت کـه وارد داسـتان خواهیـد شـد و خوانـدن ایـن کتـاب کمـک شـایانی بـه شـما در ایـن زمینـه خواهـد کـرد.

ادامه...

مشخصات شکستن مرزها

  • ناشر انتشارات هوانورد
  • قیمت نسخه چاپی قیمت نسخه چاپی ۹۵,۰۰۰ تومان
  • تاریخ نشر ۱۴۰۱/۰۳/۲۱
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 5.43 مگابایت
  • تعداد صفحات ۲۸۰ صفحه
  • شابک

نظرات کاربران درباره شکستن مرزها