دسته‌ بندی
Loading

چند لحظه ...
با کد تخفیف hifidibo این کتاب را در اولین خریدتان با «۵۰٪ تخفیف» بخرید!
کتاب صوتی سیاست سایبری کتاب صوتی

کتاب صوتی سیاست سایبری

نسخه الکترونیک کتاب صوتی سیاست سایبری به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق اپلیکیشن رایگان فیدیبو در دسترس است. همین حالا دانلود کنید!

نسخه نمونه کتاب صوتی سیاست سایبری را رایگان بشنوید

درباره کتاب صوتی سیاست سایبری

ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﻓﻀﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮ، ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻄﺮح در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ در ﮐﻨﺎر ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺪرت ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿﻮع اول و اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿﻮع دوم ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد. ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻨﻈﺮ ﻧﻈﺮی، ﻗﺪرت ﺑﺎ ﻧﮕﺎه واﻗﻊﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و اﻗﺘﺼﺎد از ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﺘﯽ، ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺻﻠﯽ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اﻣﺎ در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﻨﺎﻇﺮهای ﺟﺪی ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺎدان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﺣﻮزهای ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ ﺳﻮم رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﺎﺷﺪ، اﯾﺠﺎد ﺷﺪ. در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻇﺮه ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان و اﺳﺘﺎدان، ﻣﻮﺿﻮع زن و ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ را واﺟﺪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻮم در ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻇﺮه دﯾﺮی ﻧﭙﺎﯾﯿﺪ، ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش اﻧﻘﻼب ﺳﺎﯾﺒﺮی و ﺗﺄﺛﯿﺮات ﮔﺴﺘﺮده آن در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺑﻌﺎد زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ، ﻓﻀﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻮم ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را از آن ﺧﻮد ﮐﺮد، ﺑﻠﮑﻪ اﺻﻮﻻ ﻗﺪرت و اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻪ ﻣﺤﻮرﻫﺎی اﺻﻠﯽ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﺑﻪﺷﺪت دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺻﻮری و ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻧﻤﻮد. اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻪﺣﺪی ﺑﻮده و در اداﻣﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ در آﯾﻨﺪه ﻣﺎﻫﯿﺖ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﻪﺷﺪت ﻣﺘﻔﺎوت از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در ﭼﻨﯿﻦ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ، ﻓﻬﻢ دﻗﯿﻖ و ﻋﻤﯿﻖ از ﻓﻀﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮی، ﮐﻠﯿﺪ ﻓﻬﻢ ﺗﺤﻮﻻت آﺗﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﭘﯿﺸﯽﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ و ﮐﺴﺐ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﺎﻟﯽ در ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻗﺪرت ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن داﻧﺶ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﻣﻼک اﺻﻠﯽ ﻗﺪرت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در ﭼﻨﯿﻦ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ از اﻫﻤﯿﺖ و ﺿﺮورت، ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻼش داﺷﺘﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮی را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﻈﺮی و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺟﺪﯾﺪی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار دﻫﺪ. ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب، ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺎزﻟﯽ ﭼﻮﮐﺮی اﺳﺘﺎد ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ام‌آیﺗﯽ و ﻣﺪﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار و ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﺻﻠﯽ ﺣﻮزه ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﭼﻮﮐﺮی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در رﺷﺘﻪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﺎ اﻗﺒﺎل ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺘﺎدان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ در ﻧﻮع ﺧﻮد و در ﺣﻮزه ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮی، ﺟﺰو ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﻫﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و اﺳﺘﺎدان ﺣﻮزه رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺣﻮزه اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ، ﻣﻔﯿﺪ و ﮐﺎرﮔﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎﯾﯽ ﻧﻮ را در اﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎ ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ.

ادامه...

مشخصات کتاب صوتی سیاست سایبری

نظرات کاربران درباره کتاب صوتی سیاست سایبری