0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
سیاست سایبری

معرفی، خرید و دانلود کتاب صوتی سیاست سایبری

نویسنده:
نازلی چوکری
درباره سیاست سایبری
ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﻓﻀﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮ، ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻄﺮح در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ در ﮐﻨﺎر ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺪرت ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿﻮع اول و اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿﻮع دوم ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد. ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻨﻈﺮ ﻧﻈﺮی، ﻗﺪرت ﺑﺎ ﻧﮕﺎه واﻗﻊﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و اﻗﺘﺼﺎد از ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﺘﯽ، ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺻﻠﯽ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اﻣﺎ در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﻨﺎﻇﺮهای ﺟﺪی ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺎدان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﺣﻮزهای ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ ﺳﻮم رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﺎﺷﺪ، اﯾﺠﺎد ﺷﺪ. در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻇﺮه ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان و اﺳﺘﺎدان، ﻣﻮﺿﻮع زن و ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ را واﺟﺪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻮم در ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻇﺮه دﯾﺮی ﻧﭙﺎﯾﯿﺪ، ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش اﻧﻘﻼب ﺳﺎﯾﺒﺮی و ﺗﺄﺛﯿﺮات ﮔﺴﺘﺮده آن در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺑﻌﺎد زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ، ﻓﻀﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻮم ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را از آن ﺧﻮد ﮐﺮد، ﺑﻠﮑﻪ اﺻﻮﻻ ﻗﺪرت و اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻪ ﻣﺤﻮرﻫﺎی اﺻﻠﯽ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﺑﻪﺷﺪت دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺻﻮری و ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻧﻤﻮد. اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻪﺣﺪی ﺑﻮده و در اداﻣﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ در آﯾﻨﺪه ﻣﺎﻫﯿﺖ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﻪﺷﺪت ﻣﺘﻔﺎوت از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در ﭼﻨﯿﻦ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ، ﻓﻬﻢ دﻗﯿﻖ و ﻋﻤﯿﻖ از ﻓﻀﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮی، ﮐﻠﯿﺪ ﻓﻬﻢ ﺗﺤﻮﻻت آﺗﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﭘﯿﺸﯽﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ و ﮐﺴﺐ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﺎﻟﯽ در ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻗﺪرت ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن داﻧﺶ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﻣﻼک اﺻﻠﯽ ﻗﺪرت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در ﭼﻨﯿﻦ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ از اﻫﻤﯿﺖ و ﺿﺮورت، ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻼش داﺷﺘﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮی را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﻈﺮی و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺟﺪﯾﺪی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار دﻫﺪ. ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب، ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺎزﻟﯽ ﭼﻮﮐﺮی اﺳﺘﺎد ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ام‌آیﺗﯽ و ﻣﺪﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار و ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﺻﻠﯽ ﺣﻮزه ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﭼﻮﮐﺮی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در رﺷﺘﻪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﺎ اﻗﺒﺎل ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺘﺎدان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ در ﻧﻮع ﺧﻮد و در ﺣﻮزه ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮی، ﺟﺰو ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﻫﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و اﺳﺘﺎدان ﺣﻮزه رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺣﻮزه اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ، ﻣﻔﯿﺪ و ﮐﺎرﮔﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎﯾﯽ ﻧﻮ را در اﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎ ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ.
دسته‌ها:

شناسنامه

فرمت محتوا
mp۳
حجم
203.۰۸ مگابایت
مدت زمان
۰۳:۴۱:۴۴
نویسندهنازلی چوکری
مترجمقاسم ترابی
مترجم دوم محمدناصر طاهری زاده
راوی حسین گودرزوند چگینی
ناشرپژوهشکده مطالعات راهبردی
زبان
فارسی
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۱۱/۲۳
قیمت ارزی
3 دلار
مطالعه و دانلود فایل
فقط در فیدیبو
mp۳
۲۰۳.۰۸ مگابایت
۰۳:۴۱:۴۴

نقد و امتیاز من

بقیه را از نظرت باخبر کن:
دیگران نقد کردند
2
از 5
براساس رأی 3 مخاطب
5
ستاره
0 ٪
4
ستاره
0 ٪
3
ستاره
0 ٪
2
ستاره
100 ٪
1
ستاره
0 ٪
1 نفر این اثر را نقد کرده‌اند.
ع
علی رحیمی پور
۱۴۰۲-۰۸-۱۲
2

خوب نیست

2
(3)
10,000
تومان
%30
تخفیف با کد «HIFIDIBO» در اولین خریدتان از فیدیبو

گذاشتن این عنوان در...

قفسه‌های من
نشان‌شده‌ها
مطالعه‌شده‌ها
سیاست سایبری
سیاست سایبری
نازلی چوکری
پژوهشکده مطالعات راهبردی
2
(3)
10,000
تومان