0
ebrambegoo

ebrambegoo

Unknown
فارسی
ابرام بگو

20 اپیزود

20 اپیزود

فصل 1

ebrambegoo-28 (نیست، ولی انبوه است)
ebrambegoo-28 (نیست، ولی انبوه است)
00:05:17
06 فروردین 1401
20
ebrambegoo-27 (خاک)
ebrambegoo-27 (خاک)
00:06:47
02 شهریور 1400
19
ebrambegoo-26 (رنج نافرمان)
ebrambegoo-26 (رنج نافرمان)
00:05:32
05 خرداد 1400
18
ebrambegoo-25 (پاهایی که کفش را می‌زنند)
ebrambegoo-25 (پاهایی که کفش را می‌زنند)
00:09:45
21 اردیبهشت 1400
17
ebrambegoo-24 (چهل و دو به شک)
ebrambegoo-24 (چهل و دو به شک)
00:03:49
03 دی 1399
16
ebrambegoo-23 (تفاسیدن ایام)
ebrambegoo-23 (تفاسیدن ایام)
00:04:46
01 شهریور 1399
15
ebrambegoo-22 (کوفته در لژ انفعالیون)
ebrambegoo-22 (کوفته در لژ انفعالیون)
00:03:48
30 خرداد 1399
14
ebrambegoo-021 (مفاصل نسیانی)
ebrambegoo-021 (مفاصل نسیانی)
00:05:10
30 خرداد 1399
13
ebrambegoo-20 (پریود افعال در مسیر خطی سال‌ها)
ebrambegoo-20 (پریود افعال در مسیر خطی سال‌ها)
00:05:00
30 خرداد 1399
12
ebrambegoo-19 (زنجیر اول، زنجیر دوم)
ebrambegoo-19 (زنجیر اول، زنجیر دوم)
00:05:43
07 فروردین 1399
11
ebrambegoo-18 (بهار در دلم سرفه می‌کند)
ebrambegoo-18 (بهار در دلم سرفه می‌کند)
00:04:35
07 فروردین 1399
10
ebrambegoo-17 (هر روز برای کوچ می‌جنگم)
ebrambegoo-17 (هر روز برای کوچ می‌جنگم)
00:04:24
02 اسفند 1398
9