فیدیبو نماینده قانونی موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب تکنیک‌های حرفه‌ای ادیت عکس مجالس

کتاب تکنیک‌های حرفه‌ای ادیت عکس مجالس
نسخه PDF

نسخه الکترونیک کتاب تکنیک‌های حرفه‌ای ادیت عکس مجالس به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۸,۱۰۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب تکنیک‌های حرفه‌ای ادیت عکس مجالس

ﻫﻨﺮ ﻋﻜﺎسی در ﻣﻴﺎن ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻛﺎرﺑﺮدی دﻳﮕﺮﻓﺎز ﻇﺮاﻓﺖ، دﻗﺖ و زﻳﺒﺎیی ﺧﺎصی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻣﺮوز ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی و فناوریهای ﻧﻮﻳﻦ، ﮔﻮشی‌ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه را ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﻧﻘﺶ ﻋﻜﺎسی در زﻧﺪگی ﺑﺸﺮ، ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﻜﺎر اﺳﺖ، ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی IT و ﻓﻨﺎوری ﮔﻮشیﻫﺎیی ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻋﻜﺴﺒﺮداری ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ، و روﻧﻖ ﻋﻜﺲﻫﺎی سلفی، می‌ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﻋﻜﺎسی ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﭘﺪ ﻳﺪه‌ای روﺗﻴﻦ در زﻧﺪگی اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ، ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ در آﻳﻨﺪﻫﺎی ﻧﺰدیک، روشﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻋﻜﺴﺒﺮداری ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻳﺎﺑﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ میﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻋﻜﺎسی درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه زﻧﺪگی ﺧﺼﻮصی و اﺟﺘﻤﺎعی ﻓﺮد و حتی آﺣﺎد یک ﻣﻠﺖ ﺑﻮده و در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﻣﺎﻫﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی،ﻓﺮهنگی و ﺳﻴﺎسی ﻮ....آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ وﻳﺮاﻳﺶ و ادﻳﺖ ﻋﻜﺲﻫﺎ میﺗﻮاﻧﺪ دارای اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدی ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب، ﺑﻪ گاهی اﺟﻤﺎلی ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻋﻜﺎسی و سبکﻫﺎی آن می‌اﻧﺪازﻳﻢ و ﭘﺲ از آﺷﻨﺎیی ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار حرفه‌ای ادیت عکس فتوشاپ، تکنیکﻫﺎی حرفه‌ای و کاربردی برای ویرایش عکس با رویکرد ادیت عکس مجالس با این ﻧﺮم اﻓﺰار را آﻣﻮزش ﻣی‌دﻫﻴﻢ.

ادامه...

نظرات کاربران درباره کتاب تکنیک‌های حرفه‌ای ادیت عکس مجالس