درباره عطیه کشتکاران

عطیه اسم دخترانه است، معنی عطیه: (عربی) 1- آنچه از سوی خداوند یا از طرف شخصی بزرگ به کسی بخشیده شود؛ 2- انعام، بخشش.

هیچ کتابی یافت نشد.