دسته‌ بندی
Loading

چند لحظه ...
با کد تخفیف hifidibo این کتاب را در اولین خریدتان با «۶۰٪ تخفیف» بخرید!
کتاب کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی و پلیمر

کتاب کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی و پلیمر
نسخه PDF

نسخه الکترونیک کتاب کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی و پلیمر به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق اپلیکیشن رایگان فیدیبو در دسترس است. همین حالا دانلود کنید!

درباره کتاب کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی و پلیمر

ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ دﻫﻪ ﺗﺪرﯾﺲ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺆاﻻت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷـﺪ رﺷـﺘﻪ‌ﻫـﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ ﺷﯿﻤﯽ، ﭘﻠﯿﻤﺮ و ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪ‌ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮد، و ﺑﺎ ﻧﮕﺮش آﻣـﻮزش ﻣﺤـﻮر، ﺟﻬـﺖ آﻣـﻮزش ﻣ ﺒـﺎﻧﯽ رﯾﺎﺿـﯿﺎت در ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﯿﻤﯽ و ﭘﻠﯿﻤﺮ و ﻧﯿﺰ ﮐﺴﺐ آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻨﮑﻮر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ‌ﻫﺎ ﮐﺘﺎﺑـﺖ و در اﺧﺘﯿﺎر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آﻣﻮزش ﺟـﺰء ﺑﻪ ﺟﺰء و دﻗﯿﻖ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﯿﮑﺮو ﻃﺒﻘﻪ‌ﺑﻨﺪی ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮﯾﺐ ۳ اﯾﻦ درس در ﮐﻨﮑﻮر اﻧﻮاع ﺗﺴﺖ‌ﻫﺎ و ﺳﺆاﻻت ﺑﻮﯾﮋه از ۱۰ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﮐﻨﮑﻮر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺆاﻻت آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺴﺘﯽ در اﻧﺘﻬﺎی ﻓﺼﻮل آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻮدن و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﺠﺎد ﺣﺠـﻢ زﯾـﺎد از اﺛﺒـﺎت ﻣﺒـﺎﻧﯽ رﯾﺎﺿـﯽ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ادامه...

مشخصات کتاب کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی و پلیمر

نظرات کاربران درباره کتاب کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی و پلیمر

سلام دانلود ک تکمیل میشود مینویسید در ضمن مشکلی ایجاد شده باید چکار کرد؟
در ۳ ماه پیش توسط 913...807 ( | )
عالی
در ۲ سال پیش توسط tah...lah ( | )