فیدیبو نماینده قانونی انتشارات خیلی سبز و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب آزمون ریاضی ششم تیزهوشان

کتاب آزمون ریاضی ششم تیزهوشان
نسخه PDF

نسخه الکترونیک کتاب آزمون ریاضی ششم تیزهوشان به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

درباره کتاب آزمون ریاضی ششم تیزهوشان

درس ﺧﻮاﻧﺪن «ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ» و «روش» ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای زﻣﺎن ﺑﻨﺪی و ﺗﻘﺴﻴﻢ درس ﻫﺎ و اﺧﺘﺼﺎص دادن وﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام از درس ﻫﺎ و ﻣﺒﺎﺣﺚ و روش ﺑﺮای اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﻃﯽ زﻣﺎن ﭼﻪ ﻛﺎرﻫﺎﻳﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ. ﺑﺎ آزﻣﻮن ﻫﺎی اﻳﻦ ﻛﺘﺎب، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺧﻮدﺗﺎن را ﻣﺤﮏ ﺑﺰﻧﻴﺪ. ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ آﻳﺎ درﺳﺖ ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻳﺪ، آﻳﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ی ﻛﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﯽ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت آﻣﺎدﮔﯽ دارﻳﺪ، آﻳﺎ ﺳﺮﻋﺘﺘﺎن ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و ... .

ادامه...
  • ناشر انتشارات خیلی سبز
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 43.9 مگابایت
  • تعداد صفحات ۱۹۴ صفحه
  • شابک

نظرات کاربران درباره کتاب آزمون ریاضی ششم تیزهوشان