فیدیبو نماینده قانونی نشر طراح و بیش از ۵۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .

توربینهای گاز، اصول و کاربردها (نسخه PDF)

نسخه الکترونیک کتاب توربینهای گاز، اصول و کاربردها (نسخه PDF) به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است. تنها لازم است اپلیکیشن موبایل و یا نرم افزار ویندوزی رایگان فیدیبو را نصب کنید.

درباره کتاب
توربینهای گاز، اصول و کاربردها (نسخه PDF)

ﺗﻮرﺑﻴﻨﻬﺎی ﮔﺎزی در ﻛﺎرﺑﺮﻳﻬﺎ ی ﻣﺘﻨﻮعی، از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺖ و ﻣﺤﺮﻛﻬﺎی ﻣﻜﺎنیکی ﺳﺎده (ﺑﺮ روی ﺧﺸﻜﻲ، درﻳﺎ و ﻳﺎ ﻫﻮا) ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻟﻴﺰرﻫﺎی ﮔﺎزی ﭘﻴﭽﻴﺪه و ﺗﻮﻧﻠﻬﺎی ﺑﺎد ﻓﻮق ﺻﻮت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار میﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺑﺮای ﺳﺎدگی ﻛﺎر، ﻓﺮض ﺑﺮ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮی ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﮔﺎزی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﻮایی و ﻳﺎ زمینی(خشکی ﻳﺎ درﻳﺎ) میﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﺎرﺑﺮی ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﮔﺎزی ﻫﻮایی ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ آن ﺟﺖ، ﺗﻮرﺑﻮ ﺟﺖ، ﺗﻮرﺑﻮ ﻓﻦ و ﻳﺎ ﺗﻮرﺑﻮ ﭘﺮوپ میﮔﻮﻳﻨﺪ. در ﻛﺎرﺑﺮﻳﻬﺎی زمینی ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ واﺣﺪﻫﺎ ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﮔﺎزی ﻣﺤﺮک ﻣﻜﺎنیکی میﮔﻮﻳﻨﺪ.
در ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻠﻲ، ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻮرﺑﻴﻨﻬﺎی ﮔﺎزی، ﻣﻮﻟﺪﻫﺎی ﮔﺎز ﻣﺤﺴﻮب میﺷﻮﻧﺪ. ﮔﺎزﻫﺎی داغ آﻧﻬﺎ ﻳﺎ در ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﻣﻨﺒﺴﻂ میﺷﻮد ﺗﺎ روی ﺷﻔﺖ ﺗﻮان اﻳﺠﺎد ﮔﺮدد، و ﻳﺎ در ﻳک ﻧﺎزل ﻣﻨﺒﺴﻂ میﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﻴﺮوی ﻓﺸﺎری ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ . ﺑﺮخی ﻣﻮﻟﺪﻫﺎی ﮔﺎزی، ﮔﺎزﻫﺎی داغ ﺧﻮد را در ﻧﺎزﻟﻬﺎ ﻣﻨﺒﺴﻂ میﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻴﺮوی ﻓﺸﺎری اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ واﺣﺪﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﺳﺎده ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺖ (ﻳﺎ ﺗﻮرﺑﻮﺟﺖ) میﮔﻮﻳﻨﺪ. ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻮرﺑﻴﻨﻬﺎ ی ﮔﺎزی بخشی از ﮔﺎزﻫﺎی داغ ﺧﻮد را در ﻧﺎزﻟﻬﺎ ﻣﻨﺒﺴﻂ میﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻴﺮوی ﻓﺸﺎری تولید نمایند و مابقی گازها را نیز در یک توربین منبسط می‌کنند تا یک فن را به حرکت درآورند؛ به این واحدها توربوفن می‌گویند.


  • دسته بندی:
  • ناشر: نشر طراح - تاریخ نشر:
  • زبان: فارسی
  • حجم فایل : 10.2 مگابایت - تعداد صفحات : ۱۷۶ صفحه
  • شابک:

دانلود کتاب توربینهای گاز، اصول و کاربردها (نسخه PDF) در فیدیبو

۲۸،۰۰۰+

| کتاب |

بیش از ۲۸،۰۰۰ کتاب، رمان جدید، پرطرفدار و رایگان را روی اندروید، آیفون و ویندوز دانلود و مطالعه کنید یا هدیه دهید.

۲،۰۰۰،۰۰۰+

| دانلود اپلیکیشن |

با دانلود رایگان اپلیکیشن فیدیبو روی موبایل، تبلت یا رایانه می‌‌توانید کتاب‌ها و مجلات بهترین ناشران ایرانی و بین‌المللی را قانونی بخوانید

۵۰۰+

|ناشر |

با نصب رایگان فیدیبو بر روی موبایل یا تبلت یا رایانه خود و دانلود کتاب از بهترین ناشران ایران، مطالعه را در فضای قانونی تجربه کنید.

نظرات کاربران
درباره کتاب توربینهای گاز، اصول و کاربردها (نسخه PDF)