فیدیبو نماینده قانونی نشر طراح و بیش از ۵۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .

رفع عیوب قالبهای و ابزارها در طراحی، تولید و عملیات حرارتی (نسخه PDF)

نسخه الکترونیک کتاب رفع عیوب قالبهای و ابزارها در طراحی، تولید و عملیات حرارتی (نسخه PDF) به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است. تنها لازم است اپلیکیشن موبایل و یا نرم افزار ویندوزی رایگان فیدیبو را نصب کنید.

درباره کتاب
رفع عیوب قالبهای و ابزارها در طراحی، تولید و عملیات حرارتی (نسخه PDF)

قالبها، اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ و ﻓﯿﮑﺴﭽﺮﻫﺎ ﺟﺰو ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻬﻢ در ﻫﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ، ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻗﻄﻌﺎت را ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎت از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺗﺎ ﻫﻤﻪ اﻟﺰاﻣﺎت ﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮآورده ﺷﻮد. ﻋﻠﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﻮﻗﻔﺎت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺣﺎدث ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب در ﯾﮏ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی را ﻣﯽ ﺗﻮان در وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺎﺧﺘﺎری اﺑﺰارﻫﺎ و ﻗﺎﻟﺒﻬﺎ، اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎدرﺳﺖ از آﻧﻬﺎ و روﺷﻬﺎی ﻏﻠﻂ در ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری آﻧﻬﺎ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﮐﺮد.
این ﮐﺘﺎب ﯾﮏ ﻣﺮﺟﻊ ﺧﻮب، ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻮﻻدﻫﺎ در ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺎﻟﺒﻬﺎ، اﺑﺰارﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ادوات ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺳﺮوﮐﺎر دارد، ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪی درﺑﺎره اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮاد، ﻓﺮآوری و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی آﻧﻬﺎ، ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻤﻮدارﻫﺎ و ﺟﺪوﻟﻬﺎی ﻻزم ﮔﺮدآوری ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻣﻄﺎﻟﺐ اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ درﺑﺎره ﻣﺘﺎﻟﻮرژی، ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﺮارﺗﯽ، ﺑﺮاده ﺑﺮداری (ﻣﺎﺷﯿﻨﮑﺎری) ﺑﺮاده ﺑﺮداری ﺑﺎ ﺗﺨﻠﯿﻪ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ، ﭘﻮﺷﺸﻬﺎی ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ، ﺳﺎﯾﺶ و دﯾﮕﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﻮﻻدهای ابزاری و قالب منجر می‌شود، میﺑﺎﺷﺪ.


  • دسته بندی:
  • ناشر: نشر طراح - تاریخ نشر:
  • زبان: فارسی
  • حجم فایل : 33 مگابایت - تعداد صفحات : ۲۰۸ صفحه
  • شابک:

دانلود کتاب رفع عیوب قالبهای و ابزارها در طراحی، تولید و عملیات حرارتی (نسخه PDF) در فیدیبو

۲۸،۰۰۰+

| کتاب |

بیش از ۲۸،۰۰۰ کتاب، رمان جدید، پرطرفدار و رایگان را روی اندروید، آیفون و ویندوز دانلود و مطالعه کنید یا هدیه دهید.

۲،۰۰۰،۰۰۰+

| دانلود اپلیکیشن |

با دانلود رایگان اپلیکیشن فیدیبو روی موبایل، تبلت یا رایانه می‌‌توانید کتاب‌ها و مجلات بهترین ناشران ایرانی و بین‌المللی را قانونی بخوانید

۵۰۰+

|ناشر |

با نصب رایگان فیدیبو بر روی موبایل یا تبلت یا رایانه خود و دانلود کتاب از بهترین ناشران ایران، مطالعه را در فضای قانونی تجربه کنید.

نظرات کاربران
درباره کتاب رفع عیوب قالبهای و ابزارها در طراحی، تولید و عملیات حرارتی (نسخه PDF)