فیدیبو نماینده قانونی انتشارات دانشگاه تهران و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب راهنمای تشریح گوشتخواران به همراه اطلس رنگی

کتاب راهنمای تشریح گوشتخواران به همراه اطلس رنگی
نسخه PDF

نسخه الکترونیک کتاب راهنمای تشریح گوشتخواران به همراه اطلس رنگی به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۳۶,۰۰۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب راهنمای تشریح گوشتخواران به همراه اطلس رنگی

اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼش ﺳﺎل ﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی در ﻋﺮﺻﻪ آﻣﻮزش آﻧﺎﺗﻮمی داﻣﭙﺰﺷکی اﺳﺖ ﺳﻌﻲ ﺑﺮ آن دارد ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی آﻧﺎﺗﻮﻣﻴکی ﺑﺪن ﮔﻮﺷﺘﺨﻮاران اﻫلی ﺷﺎﻣﻞ ﺳﮓ و ﮔﺮﺑﻪ را ﺑﻄﻮر دﻗﻴﻖ ﺑﺮرسیﻧﻤﺎﻳﺪ.ﻛﺘﺎب در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺸﺮﻳﺢ اﻧﺪام ﺟﻠﻮیی، ﺗﺸﺮﻳﺢ اﻧﺪام ﻋﻘبی، ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺳﻴﻨﻪ، ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﻜﻢ و ﻟﮕﻦ و ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺳﺮ و ﮔﺮدن می ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن اﺳﺘﺨﻮان ﺷﻨﺎسی ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ اﻧﺘﺨﺎب و ﺷﺮح درس ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺼﺎوﻳﺮ آن ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ادامه...

نظرات کاربران درباره کتاب راهنمای تشریح گوشتخواران به همراه اطلس رنگی