دسته‌ بندی
Loading

چند لحظه ...
با کد تخفیف hifidibo این کتاب را در اولین خریدتان با «۶۰٪ تخفیف» بخرید!
کتاب تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندشاخه فیدی‌پلاس

کتاب تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندشاخه
نسخه PDF

نسخه الکترونیک کتاب تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندشاخه به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق اپلیکیشن رایگان فیدیبو در دسترس است. همین حالا دانلود کنید!

درباره کتاب تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندشاخه

ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی را ﻣﯽ‌ﺗﻮان ﺑﻪ دو ﺷﺎﺧﮥ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﮐﯿﻔﯽ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﮐﻤﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد. در ﻣﺒﺤﺚ ﮐﯿﻔﯽ، ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺷﻤﺮده ﻣﯽ‌ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪی ذﻫﻨﯽ دارد و ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎن‌ﻫﺎ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎ آن روﺑﻪ‌رو ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺴﻠﻤﺎً اﺧﺬ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، اﻋﺘﻘﺎدات و ارزش‌ﻫﺎ، داﻧﺶ و ﺑﯿﻨﺶ ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ادراﮐﺎت، ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن و... اﺳﺖ. در واﻗﻊ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﮐﯿﻔﯽ، ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﺑﺮای ﺣﻞ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ‌ﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﺛﺮﺑﺨﺶﺗﺮﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮعۀ اﻗﺪاﻣﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ. در اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ، ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه روی اﻧﺘﺨﺎب و ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﯾﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ از ﺑﯿﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی رﻗﯿﺐ در وﺿﻌﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﺑﻮد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻫﺮ ﮔﺎه اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻋﺪدی ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی را ﮐﻤﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ روشﻫﺎ و ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ از ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ، اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﮐﻤﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺤﺎﻓﻞ آﮐﺎدﻣﯿﮏ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺘﻦ درﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد، ﻫﻢ در ﺻﺤﻨﮥ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان در اﺧﺬ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

ادامه...

مشخصات کتاب تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندشاخه

نظرات کاربران درباره کتاب تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندشاخه

خیلی خوبه جهت مطالعه
در ۱ سال پیش توسط 937...782 ( | )