فیدیبو نماینده قانونی انتشارات واله و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب به‌روش آموزش فیزیک پایه‌ی نهم - دوره اول متوسطه

کتاب به‌روش آموزش فیزیک پایه‌ی نهم - دوره اول متوسطه
نسخه PDF

نسخه الکترونیک کتاب به‌روش آموزش فیزیک پایه‌ی نهم - دوره اول متوسطه به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است. تنها لازم است اپلیکیشن موبایل و یا نرم افزار ویندوزی رایگان فیدیبو را نصب کنید.

درباره کتاب به‌روش آموزش فیزیک پایه‌ی نهم - دوره اول متوسطه

در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﺳﺎده و روان، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺜﺎل‌ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺷﺮح داده ﺷﺪه و ﺟﻬﺖ درک ﻋﻤﯿﻖ‌ﺗﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ، در اﻧﺘﻬﺎی ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﺗﻌﺪادی ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ و ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎی ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ و ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺰﯾﻨﻪای ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪه آورده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻞ آنﻫﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮای آزﻣﻮنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻋﺰﯾﺰ ﺷﺎﯾﺪ در اﺑﺘﺪا ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﻮان ﻋﻠﻤﯽ آنﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ، وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﺎ ﺻﺒﺮ و ﺣﻮﺻﻠﻪ و ﺻﺮف وﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﭙﺮدازﻧﺪ، ﻗﻄﻌﺎً ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب در ﺣﺪ ﻓﻬﻢ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺴﺘﻌﺪ اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ادامه...
  • ناشر انتشارات واله
  • تاریخ نشر
  • زبانفارسی
  • حجم فایل 42.69 مگابایت
  • تعداد صفحات ۲۸۶ صفحه
  • شابک

نظرات کاربران درباره کتاب به‌روش آموزش فیزیک پایه‌ی نهم - دوره اول متوسطه