فیدیبو نماینده قانونی انتشارات واله و بیش از ۵۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .

به‌روش آموزش فیزیک پایه‌ی نهم - دوره اول متوسطه (نسخه PDF)

نسخه الکترونیک کتاب به‌روش آموزش فیزیک پایه‌ی نهم - دوره اول متوسطه (نسخه PDF) به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است. تنها لازم است اپلیکیشن موبایل و یا نرم افزار ویندوزی رایگان فیدیبو را نصب کنید.

درباره کتاب
به‌روش آموزش فیزیک پایه‌ی نهم - دوره اول متوسطه (نسخه PDF)

در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﺳﺎده و روان، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺜﺎل‌ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺷﺮح داده ﺷﺪه و ﺟﻬﺖ درک ﻋﻤﯿﻖ‌ﺗﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ، در اﻧﺘﻬﺎی ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﺗﻌﺪادی ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ و ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎی ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ و ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺰﯾﻨﻪای ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪه آورده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻞ آنﻫﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮای آزﻣﻮنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻋﺰﯾﺰ ﺷﺎﯾﺪ در اﺑﺘﺪا ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﻮان ﻋﻠﻤﯽ آنﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ، وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﺎ ﺻﺒﺮ و ﺣﻮﺻﻠﻪ و ﺻﺮف وﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﭙﺮدازﻧﺪ، ﻗﻄﻌﺎً ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب در ﺣﺪ ﻓﻬﻢ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺴﺘﻌﺪ اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.


  • دسته بندی:
  • ناشر: انتشارات واله - تاریخ نشر:
  • زبان: فارسی
  • حجم فایل : 42.69 مگابایت - تعداد صفحات : ۲۸۶ صفحه
  • شابک:

دانلود کتاب به‌روش آموزش فیزیک پایه‌ی نهم - دوره اول متوسطه (نسخه PDF) در فیدیبو

۲۸،۰۰۰+

| کتاب |

بیش از ۲۸،۰۰۰ کتاب، رمان جدید، پرطرفدار و رایگان را روی اندروید، آیفون و ویندوز دانلود و مطالعه کنید یا هدیه دهید.

۲،۰۰۰،۰۰۰+

| دانلود اپلیکیشن |

با دانلود رایگان اپلیکیشن فیدیبو روی موبایل، تبلت یا رایانه می‌‌توانید کتاب‌ها و مجلات بهترین ناشران ایرانی و بین‌المللی را قانونی بخوانید

۵۰۰+

|ناشر |

با نصب رایگان فیدیبو بر روی موبایل یا تبلت یا رایانه خود و دانلود کتاب از بهترین ناشران ایران، مطالعه را در فضای قانونی تجربه کنید.

نظرات کاربران
درباره کتاب به‌روش آموزش فیزیک پایه‌ی نهم - دوره اول متوسطه (نسخه PDF)