فیدیبو نماینده قانونی انتشارات واله و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب به‌روش آموزش شیمی پایه‌ی نهم - دوره اول متوسطه

کتاب به‌روش آموزش شیمی پایه‌ی نهم - دوره اول متوسطه
نسخه PDF

نسخه الکترونیک کتاب به‌روش آموزش شیمی پایه‌ی نهم - دوره اول متوسطه به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

درباره کتاب به‌روش آموزش شیمی پایه‌ی نهم - دوره اول متوسطه

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﻋﻠﻮم آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻧﯿﺰ ﺑﺪانﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮنﻫﺎی ﻣﺪارس اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن و ﻧﻤﻮﻧﻪدوﻟﺘﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﻧﯿﺰ، ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ و ﭼﻬﺎرﮔﺰﯾﻨﻪای ﻃﺮح ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﻌﻤﯿﻖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.

ادامه...
  • ناشر انتشارات واله
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 0 مگابایت
  • تعداد صفحات ۷۴ صفحه
  • شابک

نظرات کاربران درباره کتاب به‌روش آموزش شیمی پایه‌ی نهم - دوره اول متوسطه

عالی
در 4 ماه پیش توسط poo...mad