فیدیبو نماینده قانونی انتشارات واله و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب به‌روش آموزش ریاضی پایه‌ی اول  – دوره اول متوسطه

کتاب به‌روش آموزش ریاضی پایه‌ی اول – دوره اول متوسطه
هفتم

نسخه الکترونیک کتاب به‌روش آموزش ریاضی پایه‌ی اول – دوره اول متوسطه به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۶,۶۰۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب به‌روش آموزش ریاضی پایه‌ی اول – دوره اول متوسطه

ﺗﻤﺎم ﺳﺆاﻻت ﻛﺘﺎب در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﻃﺒﻘﻪ ﺷﺪه ﺑﻨﺪی اﻧﺪ: آﺳﺎن، ﻣﺘﻮﺳﻂ و دﺷـﻮار. ﺳـﺆاﻻت آﺳـﺎن ﺑـﺮای ﺗﻤﺎم داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻫﺮ ﺳﻄحی، ﻣﻨﺎﺳﺐ هستند. ﺳﺆاﻻت ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮای داﻧﺶ‌آﻣـﻮزاﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨـﺪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﻛﺘﺎب درسی ﻛﺎر ﻛﻨﻨﺪ و ﺳﺆاﻻت دﺷﻮار ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺼﻮص داﻧﺶ‌آموزان ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮی و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ اﺳﺖ. ﺣـﻞ ﺳﺆاﻻت دﺷﻮار ﺑﻪ ﺗﻤﺎم داﻧﺶ‌آموزان ﺗﻮﺻﻴﻪ نمی‌شود و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻌﻠﻢ به ﻋﻨﻮان تکلیف ﺑـﺮای ﻛـﻞ داﻧـﺶآﻣـﻮزان از آن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﻨﺪ.

ادامه...

نظرات کاربران درباره کتاب به‌روش آموزش ریاضی پایه‌ی اول – دوره اول متوسطه