فیدیبو نماینده قانونی انتشارات واله و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .

کتاب به‌روش آموزش علوم پایه‌ی اول – دوره اول متوسطه
هفتم

نسخه الکترونیک کتاب به‌روش آموزش علوم پایه‌ی اول – دوره اول متوسطه به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است. تنها لازم است اپلیکیشن موبایل و یا نرم افزار ویندوزی رایگان فیدیبو را نصب کنید.

درباره کتاب به‌روش آموزش علوم پایه‌ی اول – دوره اول متوسطه

درس ﻧﺎﻣـﻪ‌ﻫـﺎی اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻋﻤﻮم داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ و در درک ﺑـﻴﺶ ﺗـﺮ آن، ﻣﻄﺎﻟﺐ درﺳﻲ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﻨﺪ. ﺗﺼﺎوﻳﺮ و ﺗﻤﺮﻳﻦ ‌های درس ﻫﺎی داﺧﻞ درس ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪه ﺗـﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ داﻧﺶ‌آﻣﻮزان را ﺑﻪ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﻳﻲ درس ﻧﺰدﻳﻚ کند.

ادامه...
  • ناشر انتشارات واله
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 21.08 مگابایت
  • تعداد صفحات ۱۷۲ صفحه
  • شابک

نظرات کاربران درباره کتاب به‌روش آموزش علوم پایه‌ی اول – دوره اول متوسطه