فیدیبو نماینده قانونی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و بیش از ۵۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .

فرهنگ تشریحی فیزیک (نسخه PDF)

نسخه الکترونیک کتاب فرهنگ تشریحی فیزیک (نسخه PDF) به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است. تنها لازم است اپلیکیشن موبایل و یا نرم افزار ویندوزی رایگان فیدیبو را نصب کنید.

درباره کتاب
فرهنگ تشریحی فیزیک (نسخه PDF)

اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺖﻫﺎی ﺗﺸﺮﻳحی ﻻﺗﻴﻦ و ﻧﻴﺰ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻳﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﻄﺎﻟبی ﺑﻪ آن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰودن ﻛﻠﻤﺎت ﺟﺪﻳﺪی ﻛﻪ درﺳﺎلﻫﺎی اﺧﻴﺮ وارد ﻋﻠﻢ ﻓﻴﺰﻳک ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ساده و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. در اﻧﺘﻬﺎی ﻛﺘﺎب ﻣﻌﺎدل ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﻴسی ﻛﻠﻤﺎت، اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺰاﻳﺎی اﻧﮕﻠﻴسی - ﻓﺎرسی از ﻓﺎرسی اﻧﮕﻠﻴسی ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ. در کل 1771 کلمه ﻛﻠﻴﺪی ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪه ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻣﺘﻦ ﺗﺸﺮﻳحی، ﻣﻔﻬﻮم ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﻓﻴﺰﻳکی دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ..
اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﺮای ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻘﻄﻊ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻓﻴﺰیک، ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﺣﺘﻲ ﻛﺴﺎﻧﻴﻜﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴلی ﺑﺎ ﻛﻠﻤﺎت ﻓﻴﺰﻳک ﺳﺮ و ﻛﺎر دارﻧﺪ میﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﮔﺮدد.


  • دسته بندی:
  • ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تاریخ نشر:
  • زبان: فارسی
  • حجم فایل : 6.51 مگابایت - تعداد صفحات : ۴۷۶ صفحه
  • شابک:

دانلود کتاب فرهنگ تشریحی فیزیک (نسخه PDF) در فیدیبو

۲۸،۰۰۰+

| کتاب |

بیش از ۲۸،۰۰۰ کتاب، رمان جدید، پرطرفدار و رایگان را روی اندروید، آیفون و ویندوز دانلود و مطالعه کنید یا هدیه دهید.

۲،۰۰۰،۰۰۰+

| دانلود اپلیکیشن |

با دانلود رایگان اپلیکیشن فیدیبو روی موبایل، تبلت یا رایانه می‌‌توانید کتاب‌ها و مجلات بهترین ناشران ایرانی و بین‌المللی را قانونی بخوانید

۵۰۰+

|ناشر |

با نصب رایگان فیدیبو بر روی موبایل یا تبلت یا رایانه خود و دانلود کتاب از بهترین ناشران ایران، مطالعه را در فضای قانونی تجربه کنید.

نظرات کاربران
درباره کتاب فرهنگ تشریحی فیزیک (نسخه PDF)