فیدیبو نماینده قانونی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و بیش از ۵۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .

سیستم‌ها و کنترل‌کننده‌های مرتبه کسری (نسخه PDF)

نسخه الکترونیک کتاب سیستم‌ها و کنترل‌کننده‌های مرتبه کسری (نسخه PDF) به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است. تنها لازم است اپلیکیشن موبایل و یا نرم افزار ویندوزی رایگان فیدیبو را نصب کنید.

درباره کتاب
سیستم‌ها و کنترل‌کننده‌های مرتبه کسری (نسخه PDF)

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ازﻫﺮ اﺑﺰار در ﻣﻬﻨﺪسی ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺷﻨﺎﺧﺖ کامل آن اﺑﺰار و آﮔﺎهی از ﺗﻮاﻧﺎیی ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻧﻘﺺﻫﺎی احتمالی آن اﺳﺖ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺪم آﺷﻨﺎیی ﻋﻤﻴﻖ و ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎ یک ﻣﺒﺤﺚ رﻳﺎﺿﻴﺎتی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎن ﻛﺴﺮی میﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎﺻﺤﻴﺢ از اﻳﻦ اﺑﺰار و ﻳﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی آن در ﺟﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﺮدد. ﻳﻜﻲ از راه ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎرﻫﺎ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﭼﻨﻴﻦ رﺧﺪادﻫﺎیی میﺗﻮاﻧﺪ آﻣﻮزش اﺻﻮﻟﻲ و ﻛﺎرﺑﺮدی ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺣﺴﺎﺑﺎن ﻛﺴﺮی ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻓﺮاد و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر درﺳﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮلﻫﺎ و ﻛﻨﻨﺪهﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻛﺴﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴلی مهندسی ﻛﻨﺘﺮل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد و ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در سال ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 92-93 ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮازی در دانشگاهای ﺻﻨﻌتی ﺷﺮﻳﻒ و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﻴﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻃﻮسی ﺗﺪرﻳﺲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﺤﺘﻮای ﻛﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮارد ﺗﺪرﻳﺲ ﺷﺪه در درس ﻣﺬﻛﻮر اﺳﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪه است. در اﻳﻦ ﻛﺘﺎبﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ در اﺑﺘﺪا ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺣﺴﺎﺑﺎن ﻛﺴﺮی، ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ پیچیدگی‌های ذاتی این ﻣﺒﺤﺚ، با زبانی ساده آموزش داده ﺷﻮﻧﺪ.


  • دسته بندی:
  • ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تاریخ نشر:
  • زبان: فارسی
  • حجم فایل : 4.81 مگابایت - تعداد صفحات : ۲۸۲ صفحه
  • شابک:

دانلود کتاب سیستم‌ها و کنترل‌کننده‌های مرتبه کسری (نسخه PDF) در فیدیبو

۲۸،۰۰۰+

| کتاب |

بیش از ۲۸،۰۰۰ کتاب، رمان جدید، پرطرفدار و رایگان را روی اندروید، آیفون و ویندوز دانلود و مطالعه کنید یا هدیه دهید.

۲،۰۰۰،۰۰۰+

| دانلود اپلیکیشن |

با دانلود رایگان اپلیکیشن فیدیبو روی موبایل، تبلت یا رایانه می‌‌توانید کتاب‌ها و مجلات بهترین ناشران ایرانی و بین‌المللی را قانونی بخوانید

۵۰۰+

|ناشر |

با نصب رایگان فیدیبو بر روی موبایل یا تبلت یا رایانه خود و دانلود کتاب از بهترین ناشران ایران، مطالعه را در فضای قانونی تجربه کنید.

نظرات کاربران
درباره کتاب سیستم‌ها و کنترل‌کننده‌های مرتبه کسری (نسخه PDF)