فیدیبو نماینده قانونی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و بیش از ۵۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .

سیگنال‌های و سیستم‌ها: شامل ۵۷۱ مسئله حل شده (نسخه PDF)

نسخه الکترونیک کتاب سیگنال‌های و سیستم‌ها: شامل ۵۷۱ مسئله حل شده (نسخه PDF) به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است. تنها لازم است اپلیکیشن موبایل و یا نرم افزار ویندوزی رایگان فیدیبو را نصب کنید.

درباره کتاب
سیگنال‌های و سیستم‌ها: شامل ۵۷۱ مسئله حل شده (نسخه PDF)

ﻣﻔﻬﻮم و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎ و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﺗﻤﺎم دورهﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق و ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻋﻠﻮم ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و ﭘﺎﯾﻪای ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎﺋﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺨﺎﺑﺮات، ﭘﺮدازش ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎ، و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺳﻌﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮑﻤﻞ ﺗﻤﺎم ﮐﺘﺐ درﺳﯽ ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎ و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ و ﯾﺎ ﺧﻮدآﻣﻮز ﺑﺎﺷﺪ. ﺿﻤﻨﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺘﺎبدرﺳﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﻫﺮ ﻓﺼﻞ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﻞﺷﺪه ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻞ ﺷﺪه ﺑﺨﺶ ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺗﺸﮑﯿﻞ می‌ﺪﻫﻨﺪ.


  • دسته بندی:
  • ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تاریخ نشر:
  • زبان: فارسی
  • حجم فایل : 20.3 مگابایت - تعداد صفحات : ۶۴۴ صفحه
  • شابک:

دانلود کتاب سیگنال‌های و سیستم‌ها: شامل ۵۷۱ مسئله حل شده (نسخه PDF) در فیدیبو

۲۸،۰۰۰+

| کتاب |

بیش از ۲۸،۰۰۰ کتاب، رمان جدید، پرطرفدار و رایگان را روی اندروید، آیفون و ویندوز دانلود و مطالعه کنید یا هدیه دهید.

۲،۰۰۰،۰۰۰+

| دانلود اپلیکیشن |

با دانلود رایگان اپلیکیشن فیدیبو روی موبایل، تبلت یا رایانه می‌‌توانید کتاب‌ها و مجلات بهترین ناشران ایرانی و بین‌المللی را قانونی بخوانید

۵۰۰+

|ناشر |

با نصب رایگان فیدیبو بر روی موبایل یا تبلت یا رایانه خود و دانلود کتاب از بهترین ناشران ایران، مطالعه را در فضای قانونی تجربه کنید.

نظرات کاربران
درباره کتاب سیگنال‌های و سیستم‌ها: شامل ۵۷۱ مسئله حل شده (نسخه PDF)