فیدیبو نماینده قانونی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و بیش از ۵۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .

اصول طراحی پی (نسخه PDF)

نسخه الکترونیک کتاب اصول طراحی پی (نسخه PDF) به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است. تنها لازم است اپلیکیشن موبایل و یا نرم افزار ویندوزی رایگان فیدیبو را نصب کنید.

درباره کتاب
اصول طراحی پی (نسخه PDF)

ﻓﺼﻞ اول اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر روش ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎ ﻳﻲ رﻓﺘﺎر ﺧﺎک و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی آن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص (اﻋﻢ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهی و ﺻﺤﺮایی) را ﺑﻴﺎن میﻧﻤﺎﻳﺪ. فصل دوم اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ پیﻫﺎ را ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ و اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻴﺴﺘﻢ پی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪ میﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻓﺼل ﺳﻮم، ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎرﺑﺮی پیﻫﺎی ﺳﻄحی، ﻧﺸﺴﺖ و ﻃﺮاحی ﺳﺎزه‌ای آنﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺮرسی ﺟﺎﻣﻊ و دﻗﻴﻖ ﻗﺮار می‌دﻫﺪ.در ﻓﺼﻞ ﺸشم ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ ﻣﺒﺎنی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺸﺎرﻫﺎ پی ﺟﺎﻧبی ﺧﺎک در دو ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺎﺗﻴکی و دﻳﻨﺎﻣﻴکی، روش ﻃﺮاحی دﻳﻮارﻫﺎی ﺣﺎﺋﻞ ﺗﺸﺮﻳﺢ میﮔﺮدد. در ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ اﺻﻮل ﻃﺮاﺣﻲ پیﻫﺎیﻋﻤﻴﻖ(ﺷﻤﻊﻫﺎ) از نقطﻪ نظر باربری، ﻧﺸﺴﺖ و ﻋﻤﻠﻜﺮد آنﻫﺎ در ﮔﺮوه ﺷﻤﻊ اراﺋﻪ میﮔﺮدد.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺣﺎوی ﭼﻬﺎر ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺑﻌضیﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی اﺟﺮا ﻳﻲ اﻧﻮاع پیﻫﺎ در ﭘﻴﻮﺳﺖ اﻟﻒ اﺳﺖ.از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﺎرز ﻛﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ میﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﺮح و ﺣﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺜﺎل ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺎ ذﻛﺮ ﺟﺰﺋﻴﺎت، ﺟﻬﺖ درک ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺒانی ﻃﺮاحی و ﻃﺮح ﻣﺴﺎﺋﻞ در اﻧﺘﻬﺎی ﻫﺮ ﻓﺼﻞ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.


  • دسته بندی:
  • ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تاریخ نشر:
  • زبان: فارسی
  • حجم فایل : 7.09 مگابایت - تعداد صفحات : ۵۳۶ صفحه
  • شابک:

دانلود کتاب اصول طراحی پی (نسخه PDF) در فیدیبو

۲۸،۰۰۰+

| کتاب |

بیش از ۲۸،۰۰۰ کتاب، رمان جدید، پرطرفدار و رایگان را روی اندروید، آیفون و ویندوز دانلود و مطالعه کنید یا هدیه دهید.

۲،۰۰۰،۰۰۰+

| دانلود اپلیکیشن |

با دانلود رایگان اپلیکیشن فیدیبو روی موبایل، تبلت یا رایانه می‌‌توانید کتاب‌ها و مجلات بهترین ناشران ایرانی و بین‌المللی را قانونی بخوانید

۵۰۰+

|ناشر |

با نصب رایگان فیدیبو بر روی موبایل یا تبلت یا رایانه خود و دانلود کتاب از بهترین ناشران ایران، مطالعه را در فضای قانونی تجربه کنید.

نظرات کاربران
درباره کتاب اصول طراحی پی (نسخه PDF)