فیدیبو نماینده قانونی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و بیش از ۵۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .

مدارهای الکتریکی (نسخه PDF)

نسخه الکترونیک کتاب مدارهای الکتریکی (نسخه PDF) به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است. تنها لازم است اپلیکیشن موبایل و یا نرم افزار ویندوزی رایگان فیدیبو را نصب کنید.

درباره کتاب
مدارهای الکتریکی (نسخه PDF)

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻌﻨﻮان ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﯾﺎ اوﻟﯿﻦ درس در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺪار ﯾﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﮑﻤﻞ دروس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق، و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻓﻨﺎوری و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﺎ ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﺎﯾﻪ، ﻗﻀﺎﯾﺎ و روش ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دراﮐﺜﺮدروس ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻫﻔﺪه ﻓﺼﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه و ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻧﻈﺮی وﻣﻄﻠﻌﺎﺗﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد. ﻓﺼﻮل ﺑﺎ ﺗﻌﺎرﯾﻒ، اﺻﻮل و ﻗﻀﺎﯾﺎی ﻣﻬﻢ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺜﺎلﻫﺎی روﺷﻨﮕﺮ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻞ ﺷﺪه و ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ، از ﺳﺎده ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻞ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ روی ﻧﮑﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﺗﮑﯿﻪ دارد، ﺗﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را ﺟﻬﺖ اﻋﻤﺎل ﺑﻬﺘﺮ اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ آﻣﺎده و ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻣﺘﻌﺪد و ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را میﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ راﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺮده و در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻫﺮ ﺷﻮﻧﺪ. ﺿﻤﻨﺎً ﺟﻮاب ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺗﺪارک دﯾﺪ هﺷﺪه اﺳﺖ.


  • دسته بندی:
  • ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تاریخ نشر:
  • زبان: فارسی
  • حجم فایل : 19.72 مگابایت - تعداد صفحات : ۶۱۴ صفحه
  • شابک:

دانلود کتاب مدارهای الکتریکی (نسخه PDF) در فیدیبو

۲۸،۰۰۰+

| کتاب |

بیش از ۲۸،۰۰۰ کتاب، رمان جدید، پرطرفدار و رایگان را روی اندروید، آیفون و ویندوز دانلود و مطالعه کنید یا هدیه دهید.

۲،۰۰۰،۰۰۰+

| دانلود اپلیکیشن |

با دانلود رایگان اپلیکیشن فیدیبو روی موبایل، تبلت یا رایانه می‌‌توانید کتاب‌ها و مجلات بهترین ناشران ایرانی و بین‌المللی را قانونی بخوانید

۵۰۰+

|ناشر |

با نصب رایگان فیدیبو بر روی موبایل یا تبلت یا رایانه خود و دانلود کتاب از بهترین ناشران ایران، مطالعه را در فضای قانونی تجربه کنید.

نظرات کاربران
درباره کتاب مدارهای الکتریکی (نسخه PDF)