فیدیبو نماینده قانونی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و بیش از ۵۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .

داده‌کاوی و کشف دانش گام به گام با نرم‌افراز Clementine (نسخه PDF)

نسخه الکترونیک کتاب داده‌کاوی و کشف دانش گام به گام با نرم‌افراز Clementine (نسخه PDF) به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است. تنها لازم است اپلیکیشن موبایل و یا نرم افزار ویندوزی رایگان فیدیبو را نصب کنید.

درباره کتاب
داده‌کاوی و کشف دانش گام به گام با نرم‌افراز Clementine (نسخه PDF)

ﻧﺮم اﻓﺰار clementine ﯾﮑﯽ از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو در ﻋﻠﻢ داده ﮐﺎوی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻧﺮم clementine ﻧﺮم اﻓﺰار اﻓﺰار دارای وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺜﺒﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان را ﺟﺬب ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎ ﻃﺮاﺣﯽ واﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و ﻣﺪﻟﻬﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ آن ﺑﺴﺎزﻧﺪ. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﻟﺴﺎزی در اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻧﺮم اﻓﺰاریclementine ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی در ﺣﻮزه داده ﮐﺎوی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.


  • دسته بندی:
  • ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تاریخ نشر:
  • زبان: فارسی
  • حجم فایل : 7.42 مگابایت - تعداد صفحات : ۳۶۷ صفحه
  • شابک:

دانلود کتاب داده‌کاوی و کشف دانش گام به گام با نرم‌افراز Clementine (نسخه PDF) در فیدیبو

۲۸،۰۰۰+

| کتاب |

بیش از ۲۸،۰۰۰ کتاب، رمان جدید، پرطرفدار و رایگان را روی اندروید، آیفون و ویندوز دانلود و مطالعه کنید یا هدیه دهید.

۲،۰۰۰،۰۰۰+

| دانلود اپلیکیشن |

با دانلود رایگان اپلیکیشن فیدیبو روی موبایل، تبلت یا رایانه می‌‌توانید کتاب‌ها و مجلات بهترین ناشران ایرانی و بین‌المللی را قانونی بخوانید

۵۰۰+

|ناشر |

با نصب رایگان فیدیبو بر روی موبایل یا تبلت یا رایانه خود و دانلود کتاب از بهترین ناشران ایران، مطالعه را در فضای قانونی تجربه کنید.

نظرات کاربران
درباره کتاب داده‌کاوی و کشف دانش گام به گام با نرم‌افراز Clementine (نسخه PDF)