فیدیبو نماینده قانونی کنکاش و بیش از ۵۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .

بهینه‌سازی و تحقیق در عملیات مهندسی (نسخه PDF)

نسخه الکترونیک کتاب بهینه‌سازی و تحقیق در عملیات مهندسی (نسخه PDF) به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است. تنها لازم است اپلیکیشن موبایل و یا نرم افزار ویندوزی رایگان فیدیبو را نصب کنید.

درباره کتاب
بهینه‌سازی و تحقیق در عملیات مهندسی (نسخه PDF)


ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزی و ﺗﺤﻘﻴﻖ درﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻬﻨﺪسی ﺷﺎﺧﻪای از ﻋﻠﻢ رﻳﺎضی ﻛﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ اﺧﻴﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠفی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺌﻮرﻳﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠفی ﺑﺮای آن اراﺋﻪ ﺷﺪه، ﺑﻪ ﻃﻮری ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺮای ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪسی ﻗﺎﺑﻞاستفاده میﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی روش ﺑﻬﻴﻨﻪﻫﺎی ﺳﺎزی میﺗﻮان ﺑﻪ ﻳک ﻃﺮح ﺑﻬﻴﻨﻪ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ. ﻳکی از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺰاﻳﺎی روشﻫﺎی ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزی و تحقیق در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻬﻨﺪسی ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺮوزه ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﻏﻠﺐ ﻃﺮاﺣﺎن و ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، ﺑﺨﺼﻮص در ﻃﺮﺣﻬﺎیی ﻛﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی زﻳﺎدی را ﺷﺎﻣﻞ میﺷﻮﻧﺪ، اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎی ﺣﻞ ﻋﺪدی و ﺧﻮدﻛﺎر ﺳﺎزی ﻃﺮاحی ﺗﻮﺳﻂ رایانه میﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻛﺘﺎب در ده ﻓﺼﻞ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. در فصول اﺑﺘﺪایی ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزی ﺑﻴﺎن ﺷﺪه و در ﻓﺼﻞﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻛﺎرﺑﺮدی در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻫﻴﺪروﻟﻮژی، ﻫﻴﺪروژﺋﻮﻟﻮژی و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺨﺎزن ﻣﻄﺮح و در ﻓﺼﻠﻬﺎی آﺧﺮ روش‌های ﻓﺮا اﺑﺘﻜﺎری ﺑﻬﻴﻨﻪسازی و ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻌﺮفی ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻣﺮﺟﻊ مناﺳبی ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻓنی و ﻣﻬﻨﺪسی و ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴلی در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ و دﻛﺘﺮی ﺗﺨﺼصی در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪسی ﻋﻤﺮان ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب، مهندسی عمران - ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﺮاﻓﻴک، ﻣﻜﺎﻧﻴک و ...ﻣﺮﺗﺒﻂ میﺑﺎﺷﺪ.


  • دسته بندی:
  • ناشر: کنکاش - تاریخ نشر:
  • زبان: فارسی
  • حجم فایل : 6.09 مگابایت - تعداد صفحات : ۱۲۶ صفحه
  • شابک:

دانلود کتاب بهینه‌سازی و تحقیق در عملیات مهندسی (نسخه PDF) در فیدیبو

۲۸،۰۰۰+

| کتاب |

بیش از ۲۸،۰۰۰ کتاب، رمان جدید، پرطرفدار و رایگان را روی اندروید، آیفون و ویندوز دانلود و مطالعه کنید یا هدیه دهید.

۲،۰۰۰،۰۰۰+

| دانلود اپلیکیشن |

با دانلود رایگان اپلیکیشن فیدیبو روی موبایل، تبلت یا رایانه می‌‌توانید کتاب‌ها و مجلات بهترین ناشران ایرانی و بین‌المللی را قانونی بخوانید

۵۰۰+

|ناشر |

با نصب رایگان فیدیبو بر روی موبایل یا تبلت یا رایانه خود و دانلود کتاب از بهترین ناشران ایران، مطالعه را در فضای قانونی تجربه کنید.

نظرات کاربران
درباره کتاب بهینه‌سازی و تحقیق در عملیات مهندسی (نسخه PDF)