دسته‌ بندی
Loading

چند لحظه ...
کتاب سازماندهی مجدد

کتاب سازماندهی مجدد
نسخه PDF، طراحی و اصلاح ساختار، تشکیلات و روش‌ها متناسب با عصر اطلاعات

نسخه الکترونیک کتاب سازماندهی مجدد به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق اپلیکیشن رایگان فیدیبو در دسترس است. همین حالا دانلود کنید

با کد تخفیف salam این کتاب را در اولین خریدتان با «۹۰٪ تخفیف» بخرید!

درباره کتاب سازماندهی مجدد

ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهی ﻣﺠﺪد در درﺟﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮای ﻣﺪﻳﺮان اﺟﺮایی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور و ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر، از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی ﺑﺮخی روش‌ﻫﺎی ﺧﺎص، آن ﭼﻪ را ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ دهی و ﻃﺮاحی دوﺑﺎره ﺳﺎزﻣﺎن اﻫﻤﻴﺖ دارد، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داده اﻳﻢ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای ﻛﺴﺎنی ﺟﺬاب اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﺪد درک و ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺧﻮﻳﺶ میﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺎﻳﻠﻨﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ میﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺟﻪ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد. ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﺘﺎب ﺑﺮ روی ﻃﺮاحی ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ ﻣﺜﻼ ﭘﺮﺳﺶ‌هایی ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺳﺎﺧﺘﺎر. اﻣﺎ در ﻛﺘﺎبی از اﻳﻦ دﺳﺖ، در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی زﻳﺮﺳﺎﺧتی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﻗﺪرت، رﻫﺒﺮی، ﻛﻨﺘﺮل و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ. دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻓﺮعی و اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺸﺪن ﺑﺮای آﻧﻬﺎ اﺷﺘﺒﺎهی ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان اﺳﺖ. ﮔﺎهی اوﻗﺎت، زﻣﺎنی ﻛﻪ ﻛﺎرﻫﺎ ﺑﻪ درﺳتی اﻧﺠﺎم ﻧمی‌ﺷﻮﻧﺪ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن از رواﺑﻂ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻴﻦ ﺷﺨصی رﻧﺞ میﺑﺮد، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺮﺑﺎنی میﺷﻮد. اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺮخی از ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺎ ﻗﺪرتی ﻛﻪ اﺧﺘﻴﺎر دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر بی وﻗﻔﻪ در پی ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮ می‌آﻳﻨﺪ.از اﻳﻦ رو ﺑﺴﻴﺎری، در ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎنی ﺑﻴﺶ از آن ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺎر، ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎ، از ﺟﺮﻳﺎن اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻌﻠﻮل ﻧﻮع رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺷﺨصی ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ادامه...

مشخصات کتاب سازماندهی مجدد

  • ناشر نشر کتاب مهربان
  • قیمت نسخه چاپی قیمت نسخه چاپی ۹,۰۰۰ تومان
  • تاریخ نشر ۱۳۹۲/۱۰/۱۵
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 2.17 مگابایت
  • تعداد صفحات ۲۳۲ صفحه
  • شابک

نظرات کاربران درباره کتاب سازماندهی مجدد