فیدیبو نماینده قانونی فیدیبو و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب مجموعه پنج کتاب نمایشنامه‌های اریک امانوئل اشمیت (نسخه PDF)

کتاب مجموعه پنج کتاب نمایشنامه‌های اریک امانوئل اشمیت (نسخه PDF)
نسخه PDF

نسخه الکترونیک کتاب مجموعه پنج کتاب نمایشنامه‌های اریک امانوئل اشمیت (نسخه PDF) به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۱۰,۵۰۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب مجموعه پنج کتاب نمایشنامه‌های اریک امانوئل اشمیت (نسخه PDF)

مجموعه پنج کتاب از اریک امانوئل اشمیت در یک بسته با خرید این بسته به جای پرداخت ۴۹۰۰۰ تومان قیمت نسخه چاپی، ۲۵۰۰۰ تومان قیمت نسخه الکترونیک، تنها ۱۷۵۰۰ تومان پرداخت کنید. اریــک امانوئــل اشــمیت نویســنده، نمایشــنامه نویس و کارگــردان فرانســوی-بلژیکی در ســالهای اخیــر محبوبیــت بســیار زیــادی بــه خصــوص در دنیــای تئاتــر کســب کــرده اســت. نمایشــنامه های او در بیــش از پنجــاه کشــور در سراســر دنیــا بــه روی صحنــه رفته انــد و جوایــز متعــددی را کســب کرده انــداز جملــه جوایــزی کــه بــه اریــک امانوئــل اشــمیت تعلــق پیــدا کــرده اســت جایــزه تئاتــر مولیــر، داستان نویســی گنکــور و آکادمــی بالــزاک هســتند. او بیشــتر بــا نمایشــنامه های موفــق شــناخته می شــود ولــی در زمینــه ی رمان نویســی نیــز دســت آوردهای چشــمگیری داشــته اســت. در فیلمــی بــر مبنــای رمــان موســیو ابراهیــم و گلهــای قــرآن ۲۰۰۳ســال ســاخته شــد کــه جایــزه بهتریــن بازیگــر ســزار را در کارنامه خــود دارد. بــه عقیــده ی خــودش، نمایشــنامه نوشــتن او بســیار ســریع اســت امــا وقــت زیــادی صــرف می کنــد تــا رمــان و داســتان کوتاهــی بنویســد کــه خــودش آنــرا شایســته چــاپ بدانــد. او کــه دکتــرای فلســفه دارد مضامیــن فلســفی را بــه ســادگی بــا داســتانهای خــود می آمیــزد. پس از خرید این بسته و همگام سازی مجموعه پنج جلدی به بخش کتابخانه اضافه می‌شود: - خیانت اینشتن - خرده جنایت‌های زناشوهری - نوای اسرار آمیز - عشق لرزه - فردریک یا تاتر بولوار پس از خرید این بسته و همگام سازی مجموعه پنج جلدی به بخش کتابخانه اضافه می‌شود.

ادامه...
  • ناشر فیدیبو
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 0.45 مگابایت
  • تعداد صفحات ۰ صفحه

نظرات کاربران

اشمیت واقعا بی نظیره....یک روز قشنگ بارانی روهم اضافه کنید....و بانوی صورتی پوش..
در 1 سال پیش توسط moz....ef