فیدیبو نماینده قانونی فیدیبو و بیش از ۵۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .

مجموعه پنج کتاب نمایشنامه‌های اریک امانوئل اشمیت (نسخه PDF)

نسخه الکترونیک کتاب مجموعه پنج کتاب نمایشنامه‌های اریک امانوئل اشمیت (نسخه PDF) به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است. تنها لازم است اپلیکیشن موبایل و یا نرم افزار ویندوزی رایگان فیدیبو را نصب کنید.

درباره کتاب
مجموعه پنج کتاب نمایشنامه‌های اریک امانوئل اشمیت (نسخه PDF)

مجموعه پنج کتاب از اریک امانوئل اشمیت در یک بسته


با خرید این بسته به جای پرداخت ۴۹۰۰۰ تومان قیمت نسخه چاپی، ۲۵۰۰۰ تومان قیمت نسخه الکترونیک، تنها ۱۷۵۰۰ تومان پرداخت کنید.


اریــک امانوئــل اشــمیت نویســنده، نمایشــنامه نویس و کارگــردان فرانســوی-بلژیکی در ســالهای اخیــر محبوبیــت بســیار زیــادی بــه خصــوص در دنیــای تئاتــر کســب کــرده اســت. نمایشــنامه های او در بیــش از پنجــاه کشــور در سراســر دنیــا بــه روی صحنــه رفته انــد و جوایــز متعــددی را کســب کرده انــداز جملــه جوایــزی کــه بــه اریــک امانوئــل اشــمیت تعلــق پیــدا کــرده اســت جایــزه تئاتــر مولیــر، داستان نویســی گنکــور و آکادمــی بالــزاک هســتند. او بیشــتر بــا نمایشــنامه های موفــق شــناخته می شــود ولــی در زمینــه ی رمان نویســی نیــز دســت آوردهای چشــمگیری داشــته اســت. در فیلمــی بــر مبنــای رمــان موســیو ابراهیــم و گلهــای قــرآن ۲۰۰۳ســال ســاخته شــد کــه جایــزه بهتریــن بازیگــر ســزار را در کارنامه خــود دارد. بــه عقیــده ی خــودش، نمایشــنامه نوشــتن او بســیار ســریع اســت امــا وقــت زیــادی صــرف می کنــد تــا رمــان و داســتان کوتاهــی بنویســد کــه خــودش آنــرا شایســته چــاپ بدانــد. او کــه دکتــرای فلســفه دارد مضامیــن فلســفی را بــه ســادگی بــا داســتانهای خــود می آمیــزد.


پس از خرید این بسته و همگام سازی مجموعه پنج جلدی به بخش کتابخانه اضافه می‌شود:
- خیانت اینشتن
- خرده جنایت‌های زناشوهری
- نوای اسرار آمیز
- عشق لرزه
- فردریک یا تاتر بولوار


پس از خرید این بسته و همگام سازی مجموعه پنج جلدی به بخش کتابخانه اضافه می‌شود.


  • دسته بندی:
  • ناشر: فیدیبو - تاریخ نشر:
  • زبان: فارسی
  • حجم فایل : 0.45 مگابایت - تعداد صفحات : ۰ صفحه
  • شابک:

دانلود کتاب مجموعه پنج کتاب نمایشنامه‌های اریک امانوئل اشمیت (نسخه PDF) در فیدیبو

۲۸،۰۰۰+

| کتاب |

بیش از ۲۸،۰۰۰ کتاب، رمان جدید، پرطرفدار و رایگان را روی اندروید، آیفون و ویندوز دانلود و مطالعه کنید یا هدیه دهید.

۲،۰۰۰،۰۰۰+

| دانلود اپلیکیشن |

با دانلود رایگان اپلیکیشن فیدیبو روی موبایل، تبلت یا رایانه می‌‌توانید کتاب‌ها و مجلات بهترین ناشران ایرانی و بین‌المللی را قانونی بخوانید

۵۰۰+

|ناشر |

با نصب رایگان فیدیبو بر روی موبایل یا تبلت یا رایانه خود و دانلود کتاب از بهترین ناشران ایران، مطالعه را در فضای قانونی تجربه کنید.

نظرات کاربران
درباره کتاب مجموعه پنج کتاب نمایشنامه‌های اریک امانوئل اشمیت (نسخه PDF)

اشمیت واقعا بی نظیره....یک روز قشنگ بارانی روهم اضافه کنید....و بانوی صورتی پوش..
در 9 ماه پیش توسط