کتاب‌خوان فیدیبوک
فیدیبو نماینده قانونی انتشارات سنجش و دانش و بیش از ۵۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .

مجموعه سوالات فلسفه: قسمت دوم – فلسفه (نسخه PDF)

نسخه الکترونیک کتاب مجموعه سوالات فلسفه: قسمت دوم – فلسفه (نسخه PDF) به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است. تنها لازم است اپلیکیشن موبایل و یا نرم افزار ویندوزی رایگان فیدیبو را نصب کنید.

درباره کتاب :

ﺳﻮاﻻت ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻮاﻻت آزﻣﻮن، ﮐﻪ آن ﻫﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰه ای ﮐﻪ از ﮐﺎرﮐﺮد ﻫﺎی ﻣﺘﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روش آﻣﻮزﺷﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود، ﺿﺮورت ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﺪ؛ ﻣﻨﻈﻮر از اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﺎرﮐﺮدی ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺸﺮدﮔﯽ، اﯾﺠﺎز و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻣﺘﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد. اوﻟﻮﯾﺘﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آوردن، اﺣﻀﺎر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ را در 5 ﺑﺨﺶ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺮده و اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ:
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻏﺮب
ﻣﻨﻄﻖ ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﻨﻄﻖ ﺳﻨّﺘﯽ
ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳﻼﻣﯽ
ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳﻼﻣﯽ

  • دسته بندی: دکتری علوم انسانی ، فلسفه
  • ناشر: انتشارات سنجش و دانش - تاریخ نشر:
  • زبان: فارسی
  • حجم فایل : 2.97 مگابایت - تعداد صفحات : ۱۸۹ صفحه
  • شابک:

دانلود کتاب مجموعه سوالات فلسفه: قسمت دوم – فلسفه (نسخه PDF) در فیدیبو

۲۷،۰۰۰+

| کتاب |

بیش از ۲۷،۰۰۰ کتاب، رمان جدید، پرطرفدار و رایگان را روی اندروید، آیفون و ویندوز دانلود و مطالعه کنید یا هدیه دهید.

۱،۵۰۰،۰۰۰+

| دانلود اپلیکیشن |

با دانلود رایگان اپلیکیشن فیدیبو روی موبایل، تبلت یا رایانه می‌‌توانید کتاب‌ها و مجلات بهترین ناشران ایرانی و بین‌المللی را قانونی بخوانید

۵۰۰+

|ناشر |

با نصب رایگان فیدیبو بر روی موبایل یا تبلت یا رایانه خود و دانلود کتاب از بهترین ناشران ایران، مطالعه را در فضای قانونی تجربه کنید.

نظرات کاربران