کتاب‌خوان فیدیبوک
فیدیبو نماینده قانونی انتشارات سنجش و دانش و بیش از ۵۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .

زبان تخصصی – طراحی شهری (نسخه PDF)

نسخه الکترونیک کتاب زبان تخصصی – طراحی شهری (نسخه PDF) به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است. تنها لازم است اپلیکیشن موبایل و یا نرم افزار ویندوزی رایگان فیدیبو را نصب کنید.

درباره کتاب :

در آزﻣﻮن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻮاﻻت ﮔﺮاﻣﺮ و واژﮔﺎن، ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ دو ﻧﻮع ﺳﻮال درک ﻣﻄﻠﺐ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ:
۱-درک ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺘﻦ reading comprehension
۲- درک ﻣﻄﻠﺐ ﺟﺎﮔﺬاری ﮐﻠﻤﺎت cloze passage
در اﯾﻨﺠﺎ روش ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﻮاﻻت اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد:
درک ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺘﻦ reading comprehension:
در اﯾﻦ ﻧﻮع، ﺑﺎ ﺳﻮاﻻت ﭼﻬﺎرﺟﻮاﺑﯽ ﻣﻮاﺟﻪ اﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﻣﻮرد ﺳﻮال ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در زﯾﺮ، ﻣﻮارد و ﻣﺜﺎﻟﻬﺎو ﺳـﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻣﻮرد ۱- ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﯾﺎ اﯾﺪه ﻫﺎی ﺧﺎص " scanning for details "
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا ﺳﻮاﻟﯽ را ﺧﻮاﻧﺪه و اﯾﺪه ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ را ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﺳـﻢ ﻫـﺎ، ﺻـﻔﺘﻬﺎ ﯾـﺎ
اﻓﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﻮh ﯾﺎ ﻣﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻦ را ﻣﺮور ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ آن ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿـﺪی ﯾـﺎ
ﻣﺘﺮادﻓﺸﺎن را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ، ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر scanﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﺘﻦ، ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﭘﺎﺳـﺦ ﺳـﻮال را
ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺎص را ﺑﻪ دﻗﺖ ﺧﻮاﻧﺪه و ﭘﺲ از ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه، ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

  • دسته بندی:
  • ناشر: انتشارات سنجش و دانش - تاریخ نشر:
  • زبان: فارسی
  • حجم فایل : 3.87 مگابایت - تعداد صفحات : ۲۲۲ صفحه
  • شابک:

دانلود کتاب زبان تخصصی – طراحی شهری (نسخه PDF) در فیدیبو

۲۵،۰۰۰+

| کتاب |

بیش از ۲۵،۰۰۰ کتاب، رمان جدید، پرطرفدار و رایگان را روی اندروید، آیفون و ویندوز دانلود و مطالعه کنید یا هدیه دهید.

۱،۵۰۰،۰۰۰+

| دانلود اپلیکیشن |

با دانلود رایگان اپلیکیشن فیدیبو روی موبایل، تبلت یا رایانه می‌‌توانید کتاب‌ها و مجلات بهترین ناشران ایرانی و بین‌المللی را قانونی بخوانید

۵۰۰+

|ناشر |

با نصب رایگان فیدیبو بر روی موبایل یا تبلت یا رایانه خود و دانلود کتاب از بهترین ناشران ایران، مطالعه را در فضای قانونی تجربه کنید.

نظرات کاربران