کتاب‌خوان فیدیبوک
فیدیبو نماینده قانونی انتشارات سنجش و دانش و بیش از ۵۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .

تاریخ معماری: قسمت دوم – معماری (نسخه PDF)

نسخه الکترونیک کتاب تاریخ معماری: قسمت دوم – معماری (نسخه PDF) به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است. تنها لازم است اپلیکیشن موبایل و یا نرم افزار ویندوزی رایگان فیدیبو را نصب کنید.

درباره کتاب :

این درس که شامل شرکت در کلاس‌های نظری ونیز تمرین‌های عملی است با یک هدف خاص دنبال می‌شود که به طور خلاصه آن را می‌توان به شرح زیر بیان کرد:
هدف:
آشنایی با آثار جاودانه معماری جهان به قصد کشف حاکم بر اصول خلق فضا در آن‌ها، در جهت به‌دست آوردن ابزار مناسب برای فعالیت در زمینه معماری.
الفبای معماری:
عناصر تشکیل دهنده فرم و فضا ابزار حساس معماری هستند که در مقابل (عملکردگرایی) محض، شناخت آن‌ها هدف ما است، چرا که سودمندی و عملکرد گرایی تابع زمان و مکان و زودگذر است ولی آنچه خارج از زمان و مکان به فرم و فضا مفهوم می‌بخشد،راز جاودانگی یک اثر و جهانی بودن آن را در خود دارد. بنابراین برای رسیدن به هدفی که ذکر شد به روش زیرعمل می‌کنیم:
روش ارائه درس:
روش اراﺋﻪ درس ﯾﮏ روش دو ﻣﺮﺣﻠﻪاﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول آن ﺣﺎﺋﺰ ﺗﻮﺟﻪ و اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﭘﺎ را ﻓﺮاﺗﺮازﺣﯿﻄﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﻢ و ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﯾﮏ اﺛﺮ-
ﻣﻌﻤﺎری (ﻓﺮم، ﻓﻀﺎ و ﺳﺎزه)ﺧﺎرج از ﻗﯿﻮد زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ. در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻌﯽ در ﮐﺸﻒ اﺻﻮل ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺟﺎوداﻧﻪ ﻣﻌﻤﺎری دارﯾﻢ.
- ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن را دﺧﺎﻟﺖ داده و ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ آﺛﺎر ﻣﻌﻤﺎری ﻫﺮ دوره ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮات زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ و در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ اﺻﻮل ﺗﺎﺑﻊ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن در ﻣﻌﻤﺎری ﻧﺎﺋﻞ آﯾﯿﻢ و ﺑﺎ روﻧﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺳﺒﮏﻫﺎ و ﻣﮑﺎﺗﺐ آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.
در ﻓﺼﻞ اول ﺳﯿﻼﺑﺲ درس ﻃﻮری ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺳﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻌﻤﻮل در ﮐﺘﺎ بﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎرﯾﺴﺖ، اﻣﺎ ﺑﺎز ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول روی ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﺛﺎر ﻣﻌﻤﺎری ﻓﺎرغ از زﻣﺎن و ﻣﮑﺎﻧﺸﺎن دارﯾﻢ، در ﻫﺮ ﻓﺼﻠﯽ ﻧﺨﺴﺖ ﯾﮏ اﺛﺮ را ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ وارد دوره ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن ﺷﻮﯾﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ دوره ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن اﺛﺮ و ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻫﺮ دوره و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن وﯾﮋﮔ ﯽﻫﺎ در ﻫﻨﺮ ﻣﻌﻤﺎری آن دوره ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.

  • دسته بندی:
  • ناشر: انتشارات سنجش و دانش - تاریخ نشر:
  • زبان: فارسی
  • حجم فایل : 27.02 مگابایت - تعداد صفحات : ۱۷۷ صفحه
  • شابک:

دانلود کتاب تاریخ معماری: قسمت دوم – معماری (نسخه PDF) در فیدیبو

۲۵،۰۰۰+

| کتاب |

بیش از ۲۵،۰۰۰ کتاب، رمان جدید، پرطرفدار و رایگان را روی اندروید، آیفون و ویندوز دانلود و مطالعه کنید یا هدیه دهید.

۱،۵۰۰،۰۰۰+

| دانلود اپلیکیشن |

با دانلود رایگان اپلیکیشن فیدیبو روی موبایل، تبلت یا رایانه می‌‌توانید کتاب‌ها و مجلات بهترین ناشران ایرانی و بین‌المللی را قانونی بخوانید

۴۰۰+

|ناشر |

با نصب رایگان فیدیبو بر روی موبایل یا تبلت یا رایانه خود و دانلود کتاب از بهترین ناشران ایران، مطالعه را در فضای قانونی تجربه کنید.

نظرات کاربران