در صورتی که از فیدیبو کد هدیه دریافت کرده‌اید، اینجا را کلیک کنید.

۹,۴۰۰ تومان
5.70 $

درباره کتاب

حسان العجم افضل الدین بدیل بن علی خاقانی یکی از بزرگترین قصیده سرایان زبان فارسی و سرایندۀ حبسیه های جان گداز و دردآلود و قصیده های پر طمطراق، در حدود سال پانصد و بیست هجری قمری در شهر شروان در شمال رودکورا (کر) در جمهوری آذربایجان کنونی پای بر عرصۀ هستی نهاد. پدرش استاد علی نجّار، بنا با یادکرد خاقانی در سروده های خود، در پیشۀ درودگری مهارتی تمام ادشت و خاقانی او را با القاب «پیر صناعت»، «صانع زرین عمل» و «شیخ مهندس لقب» ستوده و هنر و دانش صناعت و درودگری او را با آزر بت تراش و اقلیدس یونانی سنجیده و پدرش را برتر یافته است. مادرش کنیزکی نسطوری بود که از روم به اسارت آورده شد و مسلمانی اختیار کرده بود و به قول خاقانی از عتاب نسطور گریخته و در کتاب مسطور آویخته بود.

نظرات کاربران